دستاوردهای شورای گفتگو

جدول دستاوردهای شش ماهه دوم سال 1402 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

ردیف

نوع جلسه

شماره جلسه

(مربوط به جلسه اصلی شورای استان)

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان دستاورد

مستندات

اصلی

کارگروه تخصصی

1

 

P

18

22/9/1401

تخصیص پارکینگ به کارخانه نوآوری شیراز

«دانلود مستندات»

2

P

 

68

21/4/1402

احیای شورای عالی غذا در استان

 «دانلود مستندات»

3

P

 

71

26/7/1402

پذیرش و استناد به نتایج نمونه برداری سازمان استاندارد توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 «دانلود مستندات»

4

P

 

73

7/9/1402

حذف نمونه‌برداری از بذور برخی از صیفی‌جات وارداتی به منظور تست ویروس روگوز گوجه‌فرنگی در مبادی ورودی کشور

 «دانلود مستندات»

 

 

جدول دستاوردهای شش ماهه اول سال 1402 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

ردیف

نوع جلسه

شماره جلسه

(مربوط به جلسه اصلی شورای استان)

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان دستاورد

مستندات

اصلی

کارگروه تخصصی

1

P

 

54

25/12/1400

افزایش نرخ ضریب حفظ قدرت خرید در اوراق و اسناد خزانه

(بند 11 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب،ج ،ه ،و ،ح ،ی ،ن و ص تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب هیات وزیران به شماره 28736/ت61244ه مورخ 23/2/1402)

 «دانلود مستندات»

2

 

P

 

19/2/1402

اصلاح قیمت آب معدنی در استان

 «دانلود مستندات»

3

P

 

67

6/4/1402

لغو ممانعت از چاپ آگهی، مزایده، مناقصه و دعوت مجامع عمومی شرکتهای تعاونی

«دانلود مستندات» 

4

P

 

62

1/9/1401

افزایش اعتبار کد IRC در زمان صدور و تمدید از یکسال به دو سال

«دانلود مستندات» 

 

جدول دستاوردهای شش ماهه اول سال 1401 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

ردیف

نوع جلسه

شماره جلسه

(مربوط به جلسه اصلی شورای استان)

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان دستاورد

مستندات

اصلی

کارگروه تخصصی

1

 

P

 

11/2/1401

 محموله های شیرخام ورودی به کارخانه های لبنی که از مراکز جمع آوری شیر یا دامداری های صنعتی مجاز تامین می شوند با گواهی حمل سیستمی توسط ناظر بهداشتی مستقر در مرکز جمع آوری شیر  از تاریخ 20/3/1401 انجام شود و نیازی به گواهی معتبر سازمان دامپزشکی نمی باشد.

«دانلود مستندات»

2

P

 

48

20/4/1400

مقرر گردید که قطعی برق واحدهای صنایع غذایی مستقر در شهر صنعتی شیراز از ساعت 11 صبح الی 23 بعد از ظهر به ساعت 11 صبح الی 15 بعد ازظهر کاهش یابد.

«دانلود مستندات» 

3

 

P

57

31/3/1401

طی بخشنامه شماره 22868/200/د مورخ 14/4/1401 سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور، عطف به تفویض نامه شماره 200/1401/10 مورخ 10/2/1401، بدینوسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال های 1395 و به بعد و همچنین بخشودگی جرائم قابل بخشش ناشی از مطالبه مالیات و عوارض بر مبنای تراکنش های بانکی، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی­های قطعی شده سال مربوط، تا میزان صددرصد به مدیران کل تفویض می گردد.

«دانلود مستندات» 

4

 

P

28

25/12/1397

مؤسـسـه اعتباري موظف اسـت طبق ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشـور در صـورت درخواسـت بنگاه اقتصـادي، متناسـب با بازپرداخت هر بخش از تسـهيلات پرداختي به بنگاههاي کوچک و متوسـط توليدي، نسبت به آزادسازي وثايق مازاد و يا تبديل وثايق، متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام کند. در انتخاب وثيقه باقيمانده، نظر مؤسسه اعتباري ملاک عمل است.

«دانلود مستندات» 

 

 

جدول دستاوردهای شش ماهه دوم سال 1401 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

 

ردیف

نوع جلسه

شماره جلسه

(مربوط به جلسه اصلی شورای استان)

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان دستاورد

مستندات

اصلی

کارگروه تخصصی

1

P

 

61

28/7/1401

تامین اعتبار به منظور حمایت و مساعدت با کشاورزان خسارت دیده مطابق بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه

 

2

P

 

62

1/9/1401

صدور پروانه ساخت ظرفیت خالی بدون ثبت منبع ظرفیت خالی توسط سفارش دهنده

 

3

P

 

63

13/10/1401

انعقاد تفاهم نامه مشترک بین پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری شیراز در خصوص بهره مندی شرکتهای دانش بنیان مستقر در کارخانه از خدمات و مزایای پارک علم و فناوری فارس

 

 

 

 جدول دستاوردهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

در سال 1400

 

ردیف

شماره جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان موضوع (دستورجلسه)

شرح مختصری از مشکل

مصوبه

دستاورد

مستندات

1

48

23/4/1400

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده  25قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

قطعی مکرر و بدون برنامه شرکت توزیع برق شیراز باعث ایجاد خسارت در صنایع شده است. در واقع نبود توازن میان تولید و مصرف برق، زمینه‌ساز چالش‌ها و کمبودهای جدی در این حوزه شده است. لذا لزوم بکارگیری از انرژی های پاک به ویژه انرژی خورشیدی در جهت تامین بیش از پیش می بایست مد نظر قرار گیرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شرکت برق منطقه ای و مرکز خدمات سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی را تسهیل نمایند. اراضی که در بخش‌های لم یزرع هستند برای تولید انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.

دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت های 4/6 مگاوات در شهرستان سروستان و  10مگاوات در شهرستان لارستان با سرمایه گذاری خارجی به بهره برداری رسید.

•ابلاغ مصوبه طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت برق منطقه ای و مرکز خدمات سرمایه گذاری

•پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت برق منطقه ای و مرکز خدمات سرمایه گذاری

•طی نامه شماره 6355/1/1400/ص مورخ 17/6/1400 از سوی نماینده وزیر، مدیر و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خطاب به دبیر شورا استان با موضوع ارائه اقدامات انجام شده در حوزه تولید انرژی خورشیدی استان

«دریافت فایل پیوست»

2

48

23/4/1400

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده  25قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

نامناسب بودن زمان قطع برق (14-12 بعد ازظهرکه اوج کارایی و راندمان یک واحد صنعتی است)

شرکت توزیع برق شیراز ساعت قطعی برق واحدهای صنعتی را از 12 الی 14 به ساعت های بعد از ظهر (16 به بعد) تغییر دهد.

صورتجلسه شماره 7813/د1400 مورخ 23/4/1400 با موضوع جلسه تعیین زمان قطع  برق شهرک صعتی، مطابق مصوبات جلسه در صورت نیاز به اعمال مدیریت اضطراری بار احتمالی طبق نظرسنجی روابط عمومی شهرک صنعتی از صنعتگران بهترین ساعات خاموشی که کمترین تبعات را برای صنعتگران دارد از ساعت 14:30 لغایت 16:30 تعیین گردید.

•ابلاغ مصوبه طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به برق منطقه ای فارس و شرکت توزیع برق شیراز

•پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به برق منطقه ای فارس و شرکت توزیع برق شیراز

«دریافت فایل پیوست»

3

36

26/1/1399

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات بنگاه¬های اقتصادی استان در مقابله با بیماری کرونا و همچنین پیشنهادات اقدامات تمهیدی در شرایط بعد از کرونا

از دست دادن مشتریان قدیمی و خرید کم محصول به علت تحریم‌ها و شیوه نامناسب رفع تعهد ارزی، تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد و قوانین دست‌وپاگیر بانک مرکزی و اداره کل دارایی می باشد

 

طی نامه شماره 34449/100/1400 مورخ 6/10/1400 از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران  خطاب به استاندار فارس در خصوص اقدامات انجام شده جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه خشکبار صورت گرفت. این اقدامات شامل  :

•انعطاف پذیری در روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات

•پیگیری ایفای تعهدات صادراتی برخی از گروه های کالایی صرفا از طریق واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری پروانه های صادراتی به غیر

•هماهنگی با تشکل های صادراتی ذیربط در خصوص افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان برخی از گروه های کالایی کشاورزی

•ارسال دعوتنامه شماره 3789/1400 مورخ 2/9/1400 از دبیرخانه شورای استان به اعضای بخش خصوصی و دولتی در خصوص بررسی مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی (پسته)

•ارسال نامه شماره ص1400/32678/10/56 مورخ 15/9/1400 از سوی استاندار فارس خطاب به رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوع رفع تعهد ارزی و مشکلات صادرکنندگان در صادرات به بازارهای هدف و درخواست خارج نمودن ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به ویژه پسته و انجیر از سامانه نیما و حرکت به سمتنرخ ارز آزاد و بازار بورس همچنین تقلیل بازگشت ارز حاصل از صادرات پسته و انجیر از 90 درصد به 80 درصد با توجه به هزینه بالای نقل و انتقال ارز.

•ارسال نامه شماره ص1400/29538/10/56 مورخ 24/9/1400 از سوی استاندار فارس خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص الزام رفع تعهدات ارزی و مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان و درخواست معافیت صادرات محصولات کشاورزی از تعهد بازگشت ارز به ویژه محصول پسته.

«دریافت فایل پیوست»

 

 

ردیف

شماره جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان موضوع (دستورجلسه)

شرح مختصری از مشکل

مصوبه

دستاورد

مستندات

4

45

22/2/1400

بررسی "دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی صنایع"

مطابق دستورالعمل مذکور صنایع می بایست چاه پایش آلودگی را در محل واحد صنعتی حفر نمایند. با توجه به هزینه های بالای احداث این چاه ها برای صنایع مقرون به صرفه نخواهد بود و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است. بنابراین این دستورالعمل می بایست اصلاح گردد.

اتاق بازرگانی نظرات و پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستور پایش آلودگی آب‌های زیرزمینی صنایع را طی جلسه با اداره حفاظت محیط زیست به اشتراک گذاشته و فایل نهایی به استانداری ارسال گردد تا به دولت ابلاغ گردد.

 دستورالعمل اصلاحی العمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی طی نامه شماره 45850/300/1400 مورخ 28/12/1400 از سوی معاونت محیط زیست انسانی سازمان ملی محیط زیست خطاب به ادارات کل محیط زیست سراسر کشور ابلاغ گردید.

- پس از جلسه شورا، مصوبه فوق طی مکاتبات صورت گرفته توسط استانداری و دبیرخانه شورای گفت وگوی استان ارسال و مورد پیگیری قرار گرفت :

•             طی نامه شماره 820/1400 مورخ 3/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره کل حفاظت محیط زیست صورتجلسه شماره 45 شورای استانی ابلاغ گردید.

•             طی نامه شماره 1111/1400 مورخ 25/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره کل جفاظت محیط زیست، پیشنهادات اصلاحی اتاق در خصوص دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی صنایع تهیه و ارسال گردید.

•             دریافت نامه شماره 4892/700/1400ص مورخ 1/6/1400 از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر ارسال چالش ها و راهکارهای پیشنهادی دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی به سازمان ملی حفاظت محیط زیست.

•             طی نامه شماره 5097/700/1400ص مورخ 7/6/1400 از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خطاب به دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان ملی محیط زیست مبنی بر وجود چالش ها و مشکلات در خصوص دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی.

•             طی نامه شماره 8590/700/1400ص مورخ 29/8/1400 از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خطاب به معاونت محبط زیست انسانی سازمان ملی محیط زیست مبنی بر چالشهای اخذ مجوز از وزارت نیرو در خصوص حفر چاه پایش آلودگی آبهای زیرزمینی.

•             پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 5874/1400 مورخ 23/12/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره کل حفاظت محیط زیست.

5- در نهایت با پیگیری های دبیرخانه شورای استان و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان دستور العمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی اصلاح و طی نامه های ذیل ابلاغ گردید :

•              طی نامه شماره 119/700/1401ص مورخ 11/1/1401 از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر ابلاغ شیوه نامه اصلاحی  العمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی.

«دریافت فایل پیوست»

5

14-1400

19/7/1400

بررسی مشکلات واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی استان

مطابق با استاندارد ملی شماره 116 "کنسرو و خیارشور-ویژگی ها و روش های آزمون" تولید خیارشور در حلب های 18 کیلوگرمی می بایست صورت گیرد. واحد تولیدی، متقاضی تولید در اوزان کمتر از وزن مذکور بوده که به دلیل وجود استاندارد مذکور این امکان فراهم نبود. از منظر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی توليد محصول مورد اشاره در اوزان مورد تقاضا مغاير با اصول بهداشتي نبوده ولي از آنجائيكه در استاندارد ملي ايران به شماره  116 تنها به توليد محصول خيارشور در حلب  18 کیلوگرمی اشاره شده است لازم است كه اصلاح اين موضوع متناسب با درخواست توليدكنندگان در دستور كار بررسي قرار داده شود.

 

اصلاح استاندارد مذکور و امکان اخذ گواهینامه انطباق صادراتی برای تولید اوزان کمتر از 18 کیلوگرم

- مکاتبه شماره 28923/03/9/پ/1400/ص مورخ 20/9/1400 از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر درخواست شرکت دشت مرغاب برای تولید خیارشور در اوزان کمتر از 18 کیلوگرم.

- مکاتبه شماره 4407/1400 مورخ 4/10/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره استاندارد مبنی بر اصلاح استاندارد ملی شماره 116.

- مکاتبه شماره 14964/177/00 مورخ 7/10/1400 از سوی اداره استاندارد خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر ارسال درخواست اصلاح استاندارد ملی 116 به سازمان ملی استاندارد.

- مکاتبه شماره 4768/1400 مورخ 20/10/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر پیگیری درخواست اصلاح استاندارد ملی 116.

 

«دریافت فایل پیوست»

6

03 کارشناسی

11/2/1401 بررسی مشکلات صنایع غذایی    

1-طبق جلسه کارشناسی شماره 3 مورخ 11/2/1401 مشکلات صنایع غذایی استان مورد بررسی قرار گرفت.
2- مطابق نامه شماره 4922/675 مورخ 28/1/1401، از سوی مدیرکل امرو فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو به معاونت غذا و دارو سراسر کشور با موضوع الزام دریافت گواهی بهداشت دامپزشکی جهت ورود شیر خام به واحدهای تولیدی لبنی، کلیه محموله های شیرخام ورودی به کارخانه های لبنی که از مراکز جمع آوری شیر یا دامداری های صنعتی مجاز تامین می شوند، صرفا با ارائه گواهی معتبر سازمان دامپزشکی دریافت شوند. بدین معنا که کلیه شیرخامی که وارد واحد تولیدی می شود می بایست با گواهی معتبر سازمان دامپزشکی باشد. دامداری که میزان تولید شیر خام کمی دارد برای ارسال به واحد تولیدی، برایش مقدور نیست که نیروی دامپزشک استخدام نماید.
3- با توجه به مشکلات ایجاده شده برای تولیدکنندگان شیر خام، موضوع طی مذاکره تلفنی با رئیس دامپزشکی استان به اشتراک گذاشته شد. دامپزشکی استان طی مکاتبه با اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی استان خواستار برگزاری جلسه برای حل این موضوع گردید.
4-طی نامه شماره 6867/301/9/پ/1401/ص مورخ 8/3/1401، از سوی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، اشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خطاب به مدیرکل دامپزشکی شیراز و مدیر گروه بهداشت حرفه ای و محیط استان، مصوبات صورتجلسه ارسال گردید.
5-طی مکاتبه شماره 8615/ص1401 مورخ 10/3/1401 از سوی مدیرکل دامپزشکی شیراز خطاب به مدیران کل شهرستانهای استان، مصوبات به اطلاع رسید.
•    در نهایت با پیگیری های صورت گرفته طی نامه شماره 8615/ص1401 مورخ 10/3/1401، محموله های شیرخام ورودی به کارخانه های لبنی که از مراکز جمع آوری شیر یا دامداری های صنعتی مجاز تامین می شوند با گواهی حمل سیستمی توسط ناظر بهداشتی مستقر در مرکز جمع آوری شیر  از تاریخ 20/3/1401 انجام شود و نیازی به گواهی معتبر سازمان دامپزشکی نمی باشد.

 فایل های پیوست : پیوست 1 | پیوست 2 | پیوست 3

 

ردیف

شماره جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان موضوع (دستورجلسه)

دستاورد حاصله

1

03(کارشناسی)

11/2/1401

بررسی مشکلات صنایع غذایی

1-طبق جلسه کارشناسی شماره 3 مورخ 11/2/1401 مشکلات صنایع غذایی استان مورد بررسی قرار گرفت.

2- مطابق نامه شماره 4922/675 مورخ 28/1/1401، از سوی مدیرکل امرو فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو به معاونت غذا و دارو سراسر کشور با موضوع الزام دریافت گواهی بهداشت دامپزشکی جهت ورود شیر خام به واحدهای تولیدی لبنی، کلیه محموله های شیرخام ورودی به کارخانه های لبنی که از مراکز جمع آوری شیر یا دامداری های صنعتی مجاز تامین می شوند، صرفا با ارائه گواهی معتبر سازمان دامپزشکی دریافت شوند. بدین معنا که کلیه شیرخامی که وارد واحد تولیدی می شود می بایست با گواهی معتبر سازمان دامپزشکی باشد. دامداری که میزان تولید شیر خام کمی دارد برای ارسال به واحد تولیدی، برایش مقدور نیست که نیروی دامپزشک استخدام نماید.

3- با توجه به مشکلات ایجاده شده برای تولیدکنندگان شیر خام، موضوع طی مذاکره تلفنی با رئیس دامپزشکی استان به اشتراک گذاشته شد. دامپزشکی استان طی مکاتبه با اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی استان خواستار برگزاری جلسه برای حل این موضوع گردید.

4-طی نامه شماره 6867/301/9/پ/1401/ص مورخ 8/3/1401، از سوی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، اشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خطاب به مدیرکل دامپزشکی شیراز و مدیر گروه بهداشت حرفه ای و محیط استان، مصوبات صورتجلسه ارسال گردید.

5-طی مکاتبه شماره 8615/ص1401 مورخ 10/3/1401 از سوی مدیرکل دامپزشکی شیراز خطاب به مدیران کل شهرستانهای استان، مصوبات به اطلاع رسید.

  • ·        در نهایت با پیگیری های صورت گرفته طی نامه شماره 8615/ص1401 مورخ 10/3/1401، محموله های شیرخام ورودی به کارخانه های لبنی که از مراکز جمع آوری شیر یا دامداری های صنعتی مجاز تامین می شوند با گواهی حمل سیستمی توسط ناظر بهداشتی مستقر در مرکز جمع آوری شیر  از تاریخ 20/3/1401 انجام شود و نیازی به گواهی معتبر سازمان دامپزشکی نمی باشد.

2

48

20/4/1400

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده  25قانون بهبود محیط کسب و کار وآیین نامه اجرایی مربوطه)

1-چهل و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 20/4/1400 موضوع قطعی برق صنایع استان مورد بررسی قرار گرفت.

2- واحدهای صنایع غذایی به دلیل تولید محصولات به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته، امکان تعطیلی ندارند. قطعی برق 12 ساعته این واحدها باعث از بین بردن مواد اولیه محصول می گردد. ضمن آنکه استفاده از ژانراتور جایگزین در ساعات قطعی برق موجب استهلاک آن و ایجاد خسارت خواهد شد.

  • طی نامه شماره 1880/1401 مورخ 7/4/1401 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به استاندار محترم درخواست تامین برق مداوم برای واحدهای صنعت غذا صورت گرفت.
  • طی نامه شماره ص1401/15198/11/56 مورخ 9/4/1401 از سوی استاندار خطاب به برق منطقه فارس مبنی بر اعلام مساعدت با برق صنایع غذایی صورت گرفت.
  • طی نامه شماره 7054/13230/1401/2 مورخ 14/4/1401 از سوی برق منطقه ای فارس خطاب به شرکت توزیع برق فارس و شیراز مبنی بر برنامه ریزی و مساعدت با صنایع غذایی استان صورت گرفت.

3- پس از پیگیری های متعدد و مذاکرات تلفنی با دیسپاچینگ شرکت توزیع برق شیراز، مشخص گردید که طی جلسه ای که این شرکت با شرکت شهرکهای صنعتی داشته اند و طی نامه شماره 7853/ص1401 مورخ 20/4/1401، مقرر گردید که قطعی برق واحدهای صنایع غذایی مستقر در شهر صنعتی شیراز از ساعت 11 صبح الی 23 بعد از ظهر به ساعت 11 صبح الی 15 بعد ازظهر کاهش یابد.

فایل های پیوست

 

ردیف

شماره جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان موضوع (دستورجلسه)

دستاورد حاصله

1

57

31/3/1401

تفویض اختیار به مدیران استانی در خصوص بخشودگی جرائم تولیدات صنایع تبدیلی به دلیل فسادپذیر بودن محصولات و عدم امکان نگهداری آنها به مدت طولانی

واحدهای تولیدکننده مواد غذایی مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مکلف هستند از کلیه خریداران جز و کل کد ملی و اقتصادی را اخذ و همراه با فاکتور فروش به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند. فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و خریدارن عمده از قبیل تعاونی ها مشکلی در خصوص ارائه کد اقتصادی و ملی ندارند اما خریداران جز و خرد معمولا از این کار سر باز می زنند. این خریداران می توانند محصول مورد نیاز خود را از فروشندگان خارج از استان و بدون ارائه کد اقتصادی و ملی تهیه نمایند و جریمه های سنگین توسط امور مالیاتی به دلیل عدم ارائه فاکتور بدون کد اقتصادی و کد ملی برای تولیدکنندگان اعمال می گردید.

-        ارسال صورتجلسه به شماره 1942/1401 مورخ 11/4/1401 به سازمان امور مالیاتی مبنی بر اجرای مصوبه

-        مذاکره تلفنی دبیر شورای گفتگوی با مدیرکل امور مالیاتی استان مبنی بر پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی کشور

-        با پیگیری های متعدد، طی بخشنامه شماره 22868/200/د مورخ 14/4/1401 سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور، عطف به تفویض نامه شماره 200/1401/10 مورخ 10/2/1401، بدینوسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال های 1395 و به بعد و همچنین بخشودگی جرائم قابل بخشش ناشی از مطالبه مالیات و عوارض بر مبنای تراکنش های بانکی، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی­های قطعی شده سال مربوط، تا میزان صددرصد به مدیران کل تفویض می گردد.

تاریخ سند: 14/4/1401

شماره سند: 200/22868/د

کد سند: م/مواد 167 و 191/1401/

وضعیت سند: معتبر

«دریافت مستندات»

2

36

26/1/1399

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات بنگاه¬های اقتصادی استان در مقابله با بیماری کرونا و همچنین پیشنهادات اقدامات تمهیدی در شرایط بعد از کرونا

 از آنجایی که سالیان متمادی است دستگاه¬های دریافت‌کننده مالیات و عوارض دولتی و حق و حقوق دولتی و ....سیاست تخفیف و تشویق بد حسابان را اعمال نموده و انواع بخشودگی را برای مؤدیان طرف حساب اعمال نموده¬اند، لازم است در جهت تشویق و ثبات اقتصاد، واحد¬هایی که به تعهدات خود در زمان معین عمل می¬نمایند مورد توجه قرار گیرند و پیشنهاد می گردد این بخشودگی به امور استانها تفویض گردد.

-        موضوع در جلسه کارشناسی 25/3/1399مطرح گردید و جز اهداف کمیسیون جهت پیگیری قرار گرفت.

-        برگزاری جلسه مورخ 7/2/1401 با موضوع نقد و بررسی بخشنامه های جدید بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی

-        با پیگیری های متعدد و مذاکرات تلفنی، عطف به بخشنامه شماره 10750/200/ص مورخ 26/5/1401 سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 35769/102/102/د مورخ 1/6/1401 از سوی اداره امور مالیاتی استان خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر بخشودگی جرایم مالیاتی و عوارض هر سال/دوره برای مودیانی که تا تاریخ 10/6/1401 نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط اقدام نمایند، به اداره امور مالیاتی استانها تفویض گردیده است.

«دریافت مستندات»

3

28

25/12/1397

در ماده 19 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور اشاره شده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل، در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید و دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است.

مطابق ماده 10 دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط سال 1401 بانک مرکزی ایران، ماده مذکور به شرح ذیل اصلاح گردیده و طی نامه شماره 47195/10/ مورخ 21/6/1401 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.

مؤسـسـه اعتباري موظف اسـت طبق ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشـور در صـورت درخواسـت بنگاه اقتصـادي، متناسـب با بازپرداخت هر بخش از تسـهيلات پرداختي به بنگاههاي کوچک و متوسـط توليدي، نسبت به آزادسازي وثايق مازاد و يا تبديل وثايق، متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام کند. در انتخاب وثيقه باقيمانده، نظر مؤسسه اعتباري ملاک عمل است.

«دریافت مستندات»


 

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (1-2.pdf)1-2.pdf584 Kb
دانلود این فایل (2-3-2.pdf)2-3-2.pdf155 Kb
دانلود این فایل (4-2.jpg)4-2.jpg60 Kb

لینک های مفید

تماس با ما

آدرس

شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگری،نبش کوچه 73الف

 

تلفن

+98(71) 36294901-9

 

ایمیل

Info@Sccim.ir

JoomShaper