مجلس الإدارة

آقای جمال رازقی جهرمی(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش صنعت)

razeghi

 

آقای محمد صادق حمیدیان جهرمی(نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش معدن)

 hamidiyan

 

آقای ابراهیم غلام زاده (نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش معدن)

gholamzadeh
 

آقای نادر طیبی (خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش صنعت)

tayebi


 

سرکار خانم یلدا راهدار (منشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش بازرگانی) 

rahdar