کمیسیون پایش قوانین و مقررات ،رقابت ، خصوصی سازی و سلامت اداری

دسته: کمیسیون ها نوشته شده توسط فناوری اطلاعات اتاق بازدید: 549

بر اساس محتوای فعالیت، به  شناسایی گلوگاه های ایجاد انحصار در فضای کسب و کار، کمک به رفع موانع رقابت از طریق ارائه سیستم های پیشنهادی ارتقاء و بهبود قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و دستورالعمل ها ، شناسایی آسیب های خصوصی سازی و ارائه بسته های مشورتی به قانون گذار و مجری خصوصی سازی و همچنین نهادهای نظارتی به منظور رفع نواقص خصوصی سازی، شناسایی مصادیق فساد اداری موجود ، دسته بندی فساد اداری درون دولت و فساد اداری در روابط بین دولت و شهروندان و کمک به رفع گلوگاه های فساد اداری از طریق ارائه برنامه به متولیان می پردازد.

رئیس

دبیر

آقای غلامحسین شعرا

خانم رویا کرمی