مصوبات جلسات شورای گفتگو

برای دریافت مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس از فایل های موجود در لیست زیر استفاده نمایید :

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل ((17)مصوبات نشست هفدهم شورای گفتگو.pdf)(17)مصوبات نشست هفدهم شورای گفتگو.pdf151 Kb
دانلود این فایل ((18)مصوبات نشست هجدهمین شورای گفتگو.pdf)(18)مصوبات نشست هجدهمین شورای گفتگو.pdf185 Kb
دانلود این فایل ((19)مصوبات نشست نوزدهم شورای گفتگو.pdf)(19)مصوبات نشست نوزدهم شورای گفتگو.pdf142 Kb
دانلود این فایل ((20)مصوبات نشست بیستمین شورای گفتگو.pdf)(20)مصوبات نشست بیستمین شورای گفتگو.pdf121 Kb
دانلود این فایل ((21)مصوبات نشست بیست و یکمین شورای گفتگو.pdf)(21)مصوبات نشست بیست و یکمین شورای گفتگو.pdf120 Kb
دانلود این فایل ((22)مصوبات نشست بیست و دومین شورای گفتگو.pdf)(22)مصوبات نشست بیست و دومین شورای گفتگو.pdf124 Kb
دانلود این فایل ((23)مصوبات نشست بیست و سومین شورای گفتگو.pdf)(23)مصوبات نشست بیست و سومین شورای گفتگو.pdf99 Kb
دانلود این فایل ((24)مصوبات نشست بیست و چهارمین شورای گفتگو.pdf)(24)مصوبات نشست بیست و چهارمین شورای گفتگو.pdf101 Kb
دانلود این فایل ((25)مصوبات نشست بیست و پنجمین شورای گفتگو.pdf)(25)مصوبات نشست بیست و پنجمین شورای گفتگو.pdf103 Kb
دانلود این فایل ((26)مصوبات نشست بیست و ششمین شورای گفتگو.pdf)(26)مصوبات نشست بیست و ششمین شورای گفتگو.pdf113 Kb
دانلود این فایل ((27)مصوبات نشست بیست و هفتمین شورای گفتگو.pdf)(27)مصوبات نشست بیست و هفتمین شورای گفتگو.pdf138 Kb
دانلود این فایل ((28)مصوبات نشست بیست و هشتمین شورای گفتگو.pdf)(28)مصوبات نشست بیست و هشتمین شورای گفتگو.pdf139 Kb
دانلود این فایل ((29)مصوبات نشست بیست و نهمین شورای گفتگو.pdf)(29)مصوبات نشست بیست و نهمین شورای گفتگو.pdf135 Kb
دانلود این فایل ((30)مصوبات نشست سی امین شورای گفتگو.pdf)(30)مصوبات نشست سی امین شورای گفتگو.pdf109 Kb
دانلود این فایل ((31)مصوبات نشست سی و یکمین شورای گفتگو.pdf)(31)مصوبات نشست سی و یکمین شورای گفتگو.pdf125 Kb
دانلود این فایل ((32)مصوبات نشست سی و دومین شورای گفتگو.pdf)(32)مصوبات نشست سی و دومین شورای گفتگو.pdf108 Kb
دانلود این فایل ((33)مصوبات نشست سی و سومین شورای گفتگو.pdf)(33)مصوبات نشست سی و سومین شورای گفتگو.pdf86 Kb
دانلود این فایل ((34)مصوبات نشست سی و چهارمین شورای گفتگو.pdf)(34)مصوبات نشست سی و چهارمین شورای گفتگو.pdf101 Kb
دانلود این فایل ((35)مصوبات نشست سی و پنجمین شورای گفتگو.pdf)(35)مصوبات نشست سی و پنجمین شورای گفتگو.pdf125 Kb
دانلود این فایل ((36)مصوبات نشست سی و ششمین شورای گفتگو.pdf)(36)مصوبات نشست سی و ششمین شورای گفتگو.pdf130 Kb
دانلود این فایل ((37)مصوبات نشست سی و هفتمین شورای گفتگو.pdf)(37)مصوبات نشست سی و هفتمین شورای گفتگو.pdf103 Kb
دانلود این فایل ((38)مصوبات نشست سی و هشتمین شورای گفتگو.pdf)(38)مصوبات نشست سی و هشتمین شورای گفتگو.pdf115 Kb
دانلود این فایل ((39)مصوبات نشست سی و نهمین شورای گفتگو.pdf)(39)مصوبات نشست سی و نهمین شورای گفتگو.pdf120 Kb
دانلود این فایل ((40)مصوبات نشست چهلمین شورای گفتگو.pdf)(40)مصوبات نشست چهلمین شورای گفتگو.pdf109 Kb
دانلود این فایل ((41)مصوبات نشست چهل و یکمین شورای گفتگو.pdf)(41)مصوبات نشست چهل و یکمین شورای گفتگو.pdf121 Kb
دانلود این فایل ((42)مصوبات نشست چهل و دومین شورای گفتگو.pdf)(42)مصوبات نشست چهل و دومین شورای گفتگو.pdf139 Kb
دانلود این فایل ((43)مصوبات نشست چهل و سومین شورای گفتگو.pdf)(43)مصوبات نشست چهل و سومین شورای گفتگو.pdf119 Kb
دانلود این فایل ((44)مصوبات نشست چهل و چهارمین شورای گفتگو.pdf)(44)مصوبات نشست چهل و چهارمین شورای گفتگو.pdf131 Kb
دانلود این فایل ((45)مصوبات نشست چهل و پنجمین شورای گفتگو.pdf)(45)مصوبات نشست چهل و پنجمین شورای گفتگو.pdf143 Kb
دانلود این فایل ((46)مصوبات نشست چهل و ششمین شورای گفتگو.pdf)(46)مصوبات نشست چهل و ششمین شورای گفتگو.pdf100 Kb
دانلود این فایل ((47)مصوبات نشست چهل و هفتمین شورای گفتگو.pdf)(47)مصوبات نشست چهل و هفتمین شورای گفتگو.pdf125 Kb
دانلود این فایل ((48)مصوبات نشست چهل و هشتمین شورای گفتگو.pdf)(48)مصوبات نشست چهل و هشتمین شورای گفتگو.pdf137 Kb
دانلود این فایل ((49)مصوبات نشست چهل و نهمین شورای گفتگو.pdf)(49)مصوبات نشست چهل و نهمین شورای گفتگو.pdf173 Kb

لینک های مفید

تماس با ما

آدرس

شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگری،نبش کوچه 73الف

 

تلفن

+98(71) 36294901-9

 

ایمیل

Info@Sccim.ir

JoomShaper