دستور جلسه و مصوبات جلسات شورای گفتگو

چهل و پنجمین جلسه شورا مورخ 22/02/1400

دستورجلسه

گزارش کارشناسی

عنوان مصوبه

نوع مصوبه

توضیحات و اقدامات

مستندات

بررسی " سند بهره وری آب کشاورزی استان فارس

 

جلسه تخصصی با حضور دانشگاه شیراز، خانه کشاورزی،
نظام صنفی و نظام مهندسی کشاورزی توسط اتاق
بازرگانی برگزار گردد راهکارهای تعیین ضمانت اجرایی
سند مشخص گردد

 

استانی

 

 

بررسی "دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی صنایع"

 

اداره حفاظت از محیط زیست نقشه ضریب ریسک
آلایندگی آبهای زیرزمینی را تهیه و ارسال نماید

 

استانی

ابلاغ مصوبه طی نامه شماره 1110/1400 مورخ 25/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به به مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست فارس

 

ابلاغ مصوبه طی نامه شماره 820/1400 مورخ 3/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست فارس

-پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 5759/1400 مورخ 17/12/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره حفاظت محیط زیست

- دریافت نامه شماره 13814/700/1400ص مورخ 26/12/1400 از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر انجام طرح پژوهشی مشترک در خصوص تعیین ضریب آلایندگی آبهای زیرزمینی

 

 

اتاق بازرگانی نظرات و پیشنهادات اصلاحی در خصوص
دستور پایش آلودگی آبهای زیرزمینی صنایع را طی
جلسه با اداره حفاظت محیط زیست به اشتراک گذاشته و
فایل نهایی به استانداری ارسال گردد تا به دولت ابلاغ
گردد

استانی

ارسال پیشنهادات اصلاحی طی نامه شماره 1111/1400 مورخ 25/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست فارس

موارد پیشنهادی اتاق طی نامه شماره 4892/700/1400ص مورخ 1/6/1400 از سوی اداره حفاظت محیط زیست استان به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال گردید.

 

چهل و ششمین جلسه شورا مورخ 03/04/1400

دستورجلسه

گزارش کارشناسی

عنوان مصوبه

نوع مصوبه

توضیحات و اقدامات

مستندات

انتخاب اعضای جدید و جایگزین گروه بخش خصوصی و تعاونی شورا در سال

 

عضویت هشت نفر اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورا برای یکسال دیگر تمدید گردید

استانی

 

 

اصلاح اساسنامه شرکت های خدماتی(قانون نحوه واگذاری
و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوبه سال 1387)

 

 

پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه با توجه به نظرات دریافتی سایر اتاق های بازرگانی تهیه گردد و در کمیسیون تخصصی که توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ظرف دو هفته آینده با حضور اتاق بازرگانی، شرکت شهرکها و شرکتهای خدماتی، سازمان برنامه و بودجه برگزار می گردد به تفاهم رسیده شود

استانی

ارسال نامه شماره 5692/99 مورخ 11/12/99 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به ریاست هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی فارس در خصوص ارسال نقطه نظرات و پیشنهادات مربوط به تغییر اساسانامه شرکتهای خدماتی

 

ارسال نامه شماره 792/1400 مورخ 2/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به ریاست هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی فارس در خصوص ارسال نقطه نظرات و پیشنهادات مربوط به تغییر اساسانامه شرکتهای خدماتی

نظرات پیشنهادی طی نامه شماره 1298/ص1400 مورخ 25/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان اصفهان خطاب به دبیر شورای استان فارس دریافت گردید.

 

نظرات پیشنهادی طی نامه شماره 673/1400 / ص مورخ 20/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خراسان رضوی خطاب به دبیر شورای استان فارس دریافت گردید.

نظرات پیشنهادی طی نامه شماره 105/1400/الف مورخ 12/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خراسان جنوبی خطاب به دبیر شورای استان فارس دریافت گردید.

 

نظرات پیشنهادی طی نامه شماره 259/الف/1400 مورخ 31/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خوزستان خطاب به دبیر شورای استان فارس دریافت گردید.

 

برگزاری جلسه طی نامه شماره ص1400/16513/53/56 مورخ 3/5/1400 از سوی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی، اتاق بازرگانی، انجمن صنفی کارفرمائی اداره کنندگان شهرکهای صنعتی و شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ در خصوص جمعبندی نظرات و تعیین مصادیق حقوقی موضوع

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی فرآیندها را تسهیل و به شرکتهای خدماتی کمک نماید که در یک فرایند زمانی شش تا هفت ماهه کارها به روال خودش ادامه یابد

 

استانی

ابلاغ مصوبات جلسه 46 طی نامه شماره 1524/1400 مورخ 15/4/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به ریاست انجمن صنفی کارفرمایی اداره کنندگان شهرکهای صنعتی فارس

 

 

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری موارد اصلاح قانون و اصلاح اساسنامه، بخشنامه و دستورالعمل تفکیک نموده و جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی و سازمان صنایع کوچک ارسال نماید.

ملی

 

جمعبندی پیشنهادات طی نامه شماره 2944/1400 مورخ 14/7/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفتگو ارسال گردید.

 

پیشنهادات اتاق فارس طی نامه شماره 7173/1/10/ص مورخ 5/8/1400 از سوی دبیر شورای گفتگوی اتاق بازرگانی ایران خطاب به معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران ارسال گردید.

 

 

 

 

 

 

چهل و هفتمین جلسه شورا مورخ 13/04/1400

دستورجلسه

گزارش کارشناسی

عنوان مصوبه

نوع مصوبه

توضیحات و اقدامات

مستندات

بررسی موضوع دریافت حق النظاره از چاه های شهرکهای صنعتی بند «الف»مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری از مجلس شورای اسلامی استفساریه گیرد تا مشخص گردد نفسیر قانون گذار از این موضوع چیست و همان ملاک عمل قرار گیرد.

استانی

ابلاغ مصوبات جلسه 47 طی نامه شماره 1525/1400 مورخ 20/4/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس

ارسال نامه شماره ص1400/16779/50/56 مورخ 5/5/1400 از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خطاب به رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیگیری طرح استفساریه موضوع مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب

 

ارسال نامه شماره 3620/1400 مورخ 23/8/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس مبنی بر پیگیری جوابیه از مجمع نمایندگان استان فارس

 

ارسال نامه شماره ص1400/30017/53/56 مور خ 29/8/1400 از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر عدم پاسخگویی مجمع نمایندگان استان فارس به پیگیری  طرح استفساریه موضوع مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب

 

 

مستندات قانونی توسط شرکتهای خدماتی به دیوان عدالت اداری ارسال گردد، تا دیوان بین بخش خصوصی و دولتی رای صادر نماید.

استانی

ابلاغ مصوبات جلسه 47 طی نامه شماره 1525/1400 مورخ 20/4/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به ریاست انجمن صنفی کارفرمایی اداره کنندگان شهرکهای صنعتی فارس

 

بررسی موضوع اخذ خدمات مازاد از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی نشست تخصصی با حضور شرکت شهرکهای صنعتی، شرکت خدماتی، شرکت آب منطقه ای فارس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده اتاق بازرگانی برگزار نماید و تفاهمی که مغایر قانون نباشد دست یابد.

استانی

ابلاغ مصوبات جلسه 47 طی نامه شماره 1525/1400 مورخ 20/4/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس طی دعوتنامه شماره 1400/15406/53/56 مورخ 13/4/1400 جلسه مذکور  در تاریخ 23/4/1400 برگزار گردید.

-پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 5761/1400 مورخ 17/12/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهل و هشتمین جلسه شورا مورخ 23/04/1400

دستورجلسه

گزارش کارشناسی

عنوان مصوبه

نوع مصوبه

توضیحات و اقدامات

مستندات

بررسی بهره‌وری نیروی کار و سرمایه گروه‌های اقتصادی کشور 1390-98

 

طرح اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی همراه با مستندات علمی جهت افزایش و ارتقا بهره وری نیروی کار توسط اتاق بازرگانی تهیه و به صورت لایحه به مجلس ارسال گردد.

استانی

طی نامه شماره 1621د/1400 مورخ 5/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به دبیرخانه شورای پژوهش مبنی بر انجام طرح ارسال گردید.

 

تامین برق منطقه ویژه اقتصادی شیراز مطابق با ماده 18 قانون چگونگی تشکیل و اداره منطقه ویژه اقتصادی در راستای مانع زدایی از سرمایه گذاری

 

شرکت برق منطقه ای فارس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی علاوه بر پست دهنو و پست 230 ،چهار نیروگاه مصوب استان (خنج، ارسنجان، اقلید و غدیر لامرد ) که موافقنامه های آنها موجود است و تاکنون تامین اعتبار نشده است جهت تولید مناسب پیگیری نمایند.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

تامین برق منطقه ویژه اقتصادی شیراز مطابق با ماده 18 قانون چگونگی تشکیل و اداره منطقه ویژه اقتصادی در راستای مانع زدایی از سرمایه گذاری

 

شرکت برق منطقه ای، فارس شرکت تولید و توزیع برق شیراز به گونه ای برنامه ریزی نمایند که علاوه بر منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی بزرگ شیراز، شهرکهای خصوصی مانند سروستان و بیضا توسعه یابند.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

شرکت برق منطقه ای فارس با واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی و با حضور نماینده اتاق بازرگانی جلسه ای برگزار و متناسب با هر صنعت و نیاز آنان برنامه زمانبندی قطع برق را مشخص نماید.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

شرکت برق منطقه ای فارس مطابق مصوبه شورای تامین، قطعی برق واحدهای صنعتی را از 48 ساعت قبل اطلاع رسانی نماید

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

شرکت برق منطقه ای فارس در مورد صنایع فولاد و سیمان برنامه قطعی را به صورت نوبت دهی ( دو روز در هفته برای یک واحد) در نظر گیرد.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

شرکت برق منطقه ای فارس دوره آموزشی نحوه ثبت خسارت ناشی از قطع برق در سامانه خسارت مشترکین برق جهت واحدهای صنعتی شهرکها در اسرع وقت برگزار نماید.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

مطابق بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 1400، قیمت برق واحدهای فولادی، پتروشیمی و آلومینیومی به قیمت تمام شده در اختیار آنها قرار گیرد. بر اساس مصوبه وزارت نیرو، (شرکت توانیر )شرکت برق منطقه ای مکلف است 40 درصد از این بودجه را تامین نماید. 60 درصد مابقی بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی می باشد

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت برق منطقه ای فارس

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شرکت برق منطقه ای و مرکز خدمات سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی را تسهیل نمایند. اراضی که در بخش‌های لم یزرع هستند برای تولید انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

گزارش اقدامات انجام شده در حوزه انرژی خورشیدی طی نامه شماره 63551/1/1400/ص مورخ 17/6/1400 از سوی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خطاب به دبیرخانه شورای استان ارسال گردید.

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

شرکت توزیع برق شیراز خط انتقال برق از شهرک بیضا را توسعه دهد

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت توزیع نیروی برق شیراز

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت توزیع برق شیراز

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

شرکت شهرکهای صنعتی در خصوص مدت قراردادهای شهرک بیضا و سروستان جهت آماده سازی این شهرکها سریعا اقدام نماید

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت شهرکهای صنعتی فارس

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت شهرکهای صنعتی فارس

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی با همکاری شرکت سهامی آب منطقه ای، شرکت برق منطقه ای فارس و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس جلسه ای برگزار نموده و در خصوص شهرک بیضا اقدامات لازم را به سرانجام برساند

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس

 

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

شرکت توزیع نیروی برق شیراز جهت اعمال شیفت شب برای واحدهای متقاضی، نرخ تعرفه برق برای واحدهای صنعتی را تعدیل نماید.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت توزیع نیروی برق شیراز

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت توزیع نیروی برق شیراز

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

شرکت توزیع برق شیراز ساعت قطعی برق واحدهای صنعتی را از 12 الی 14 به ساعت های بعد از ظهر (16 به بعد) تغییر دهد.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت توزیع نیروی برق شیراز

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت توزیع نیروی برق شیراز

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی و فرمانداری فارس مباحث اجتماعی مرتبط با یکی از معادن خاک رس که علیرغم نیاز صنعت به خاک رس زمین های آن به بخش کشاورزی واگذار شده و به دلیل کمبود آب امکان کشاورزی وجود ندارد، پیگیری نمایند.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس

 

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

نیروگاه های خصوصی تولید برق در شهرکهای صنعتی موارد مصداقی مشکلات خود را از طریق نامه به استانداری اعلام تا بررسی گردد

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به انجمن نیروگاه های خصوصی تولید برق

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به انجمن نیروگاه های خصوصی تولید برق

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار انتقال خط برق به شهرک صنعتی فتح آباد مرودشت را پرداخت نماید.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

پیگیری اجرای مصوبات طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

اتاق بازرگانی میزان خسارت های وارد شده به هر بخش صنعت بابت قطعی برق را جمع آوری و پیگیری نماید تا جبران آن از طریق مجاری قانونی صورت گیرد.

استانی

در مرحله فراخوان از واحدهای صنعتی استان میزان خسارات وارده به صنایع تجمیع گردید.

 

گزارش خسارات ناشی از قطعی برق مکرر واحدهای صنعتی استان طی نامه شماره 2191/1400 مورخ 2/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به برق منطقه ای، فارس و شیراز و شرکت توزیع برق شیراز ارسال گردید.

 

پیگیری درخواست جبران خسارات ناشی از قطعی برق طی نامه شماره 4651/1400 مورخ 14/1/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس

 

 

تامین برق منطقه ویژه اقتصادی شیراز مطابق با ماده 18 قانون چگونگی تشکیل و اداره منطقه ویژه اقتصادی در راستای مانع زدایی از سرمایه گذاری

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی نامه ای با موضوع تناقض میان مقررات شرکت شهرکهای صنعتی و تبصره ز ماده 15 قانون بودجه سال 1400 تهیه نماید و به نمایندگان شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزرات صمت ارسال نماید تا مشخص گردد 60 درصد اعتبار از کدام محل بایستی تامین گردد. ( 60 درصد از بودجه تامین برق واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی می باشد)

ملی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس

 

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

دفتر هماهنگی امور اشتغال و سرمایه گذاری استانداری مستندات مربوط به کارخانجات سیمان در خصوص دلایل عدم امکان استفاده از انرژی خورشیدی مطابق با اساسنامه کارخانجات تولیدی سیمان را دریافت و به وزرات نیرو ارسال نماید.

ملی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به دفتر هماهنگی امور اشتغال و سرمایه گذاری استانداری فارس

 

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی          ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی موضوع تقاضای افزایش دیماند مصرفی واحدهای فولادی و سیمان  از 10 درصد به  25 درصد جهت ادامه فعالیت این واحدها از طریق مکاتبه با شورای اقتصاد پیگیری نماید.

ملی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس

 

 

چهل و نهمین جلسه شورا مورخ 18/06/1400

دستورجلسه

گزارش کارشناسی

عنوان مصوبه

نوع مصوبه

توضیحات و اقدامات

مستندات

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه سازمان مدیریت، شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت خدمات رسان ذیربط، در راستای اجرای بند 1 مصوبات ملی چهل و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

شرکت شهرکهای صنعتی نیازهای شهرکهای استان را اولویت‌بندی و میزان اعتبارات مورد نیاز را به اتاق بازرگانی اعلام نماید.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 2764/1400 مورخ 3/7/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی

 

شیوه بازرسی فنی معیارهای مصرف انرژی اداره استاندارد در واحدهای صنایع غذایی استاندارد ملی شماره‌های 16747 و 16748

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اداره استاندارد، انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی و اتاق بازرگانی کار کارشناسی روی این موضوع انجام دهند و پیشنهاد روشن و مشخص را ارائه نمایند.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 2764/1400 مورخ 3/7/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 

ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مصوبه چهل و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع « بررسی اصلاحات اساسنامه شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی »

 

پیشنهادات جمعبندی شده در کارگروه کارشناسی، به عنوان مصوبه توسط اتاق بازرگانی به دبیرخانه مرکز ارسال گردد و مرکز بررسی نموده و نتیجه نهایی را در قالب طرح لایه به مجلس ارائه نماید.

ملی

طی نامه شماره 7173/1/10/ص مورخ 5/8/1400 از سوی دبیر شورای گفتگوی اتاق بازرگانی ایران خطاب به معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک ایران موراد پینشهادی ارسال گردید.

 

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه سازمان مدیریت، شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت خدمات رسان ذیربط، در راستای اجرای بند 1 مصوبات ملی چهل و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

تامین اعتبارات کافی برای شهرکهای صنعتی بر مبنای سرجمع شهرکهای صنعتی کشور و با در نظرگرفتن پیشرفت فیزیکی شهرکها از طریق مکاتبه شرکت شهرکهای صنعتی استان جهت در نظر گرفتن در لایحه بودجه سال 1401 صورت پذیرد.

ملی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 2764/1400 مورخ 3/7/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی فارس

 

افزایش تعرفه حق الثبت اسناد مالی وفق بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 99 و بند ع ماده1 قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولتی

 

پیشنهاد کاهش تعرفه حق الثبت اسناد مالی برای معاملاتی که قطعی نیستند با همکاری اداره امور اقتصاد و دارایی و اداره ثبت اسناد و املاک تهیه و از طریق اتاق بازرگانی به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی ارسال گردد.

ملی

-ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 2764/1400 مورخ 3/7/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره امور اقتصاد و دارایی و اداره ثبت اسناد و املاک

- دریافت نامه شماره ص1400/44149/50/56 مورخ 21/11/1400 از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر پاسخ امور مالیاتی در خصوص کاهش تعرفه حق الثبت اسناد مالی

-پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 5460/1400 مورخ 25/11/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره کل ثبت اسناد و املاک

 

لغو اخذ تعهد از واردکنندگان تا زمان اجرای بخشنامه « تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال 1400»

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی مکاتبه ای با گمرک کشور، موضوع لغو اخذ تعهد از واردکنندگان تا تعیین تکلیف اجرای بخشنامه؛قطعی نماید.

ملی

طی نامه شماره 3823/1400 مورخ 3/9/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به  دبیر شورای گفتگوی اتاق بازرگانی ایران مبنی بر نامه نگاری استاندار فارس به وزیر اقتصاد جهت لغو اخذ تعهد از واردکنندگان تا تعیین تکلیف اجرای بخشنامه؛

 

 

پنجاهمین جلسه شورا مورخ 02/09/1400

دستورجلسه

گزارش کارشناسی

عنوان مصوبه

نوع مصوبه

توضیحات و اقدامات

مستندات

ارائه گزارش پایش فضای کسب و کار استان در تابستان 1400 و گزارش شاخص مدیران خرید در مهرماه 1400

 

گزارشات فصلی پایش فضای کسب و کار استان و گزارشات ماهانه شاخص مدیران خرید توسط اتاق بازرگانی فارس به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال گردد.

استانی

پیگیری مصوبه طی نامه شماره    4498/1400 مورخ 7/10/1400   از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری – ارسال گزارش شامخ آبانماه 1400

 

گزارش پایش فضای کسب و کار به صورت فصلی منتشر می شود و به محض انتشار گزارشات از پاییز 1400به بعد ارسال خواهد شد.

 

 

پیگیری بند 18 مصوبه استانی چهل و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

اتاق بازرگانی فارس گزارش خسارات وارده به صنایع استان را جهت پیگیری، به دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز ارسال نماید.

استانی

ارسال گزارش خسارات ناشی از قطعی برق طی نامه شماره 4326/1400 مورخ 29/9/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به دبیر شورای گفتگوی اتاق بازرگانی ایران

- طی نامه شماره 16/00/19/مص مورخ 24/11/1400 از سوی شورای رقابت خطاب به معاون اول رییس جمهور مبنی بر دریافت گزارش و اقدامات دستگاه های متولی در حوزه برق بر اساس ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار

- طی نامه شماره 17/00/19/مص مورخ 9/12/1400 از سوی شورای رقابت خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر دریافت و جمعبندی خسارت واحدهای صنعتی زیان دیده ناشی از قطعی برق به شورای رقابت

-طی نامه شماره 13323/14/ص مورخ 23/12/1400 از سوی معاونت استانها و امور تشکل های اتاق ایران خطاب به روسای اتاق های بازرگانی در خصوص ارسال خسارات صنایع از قطعی برق

- ارسال گزارش خسارات ناشی از قطعی برق به صنایع استان طی نامه شماره 302/1401 مورخ 21/1/1400 از سوی اتاق بازرگانی فارس خطاب به  معاونت استانها و امور تشکل های اتاق ایران

 

پیگیری بند 18 مصوبه استانی چهل و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

شرکت توزیع برق نیروی شیراز جداول و گزارش مربوط به قطعی برق (با اطلاع قبلی و بدون اطلاع قبلی صنایع) در شش ماهه نخست سال جاری را به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ارسال نمایند.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4037/1400 مورخ 14/9/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت توزیع نیروی برق شیراز

ابلاغ مصوبات جلسه 50 طی نامه شماره ص1400/33994/53/56 مورخ 22/9/1400 از دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس به مدیران عامل شرکت توزیع برق شیراز و برق منطقه ای فارس

 

مصوبه مذکور طی نامه شماره ص1400/36649/50/56 مورخ 6/10/1400 از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خطاب به دبیرخانه شورای استان، اقدامات صورت گرفته توسط شرکت توزیع برق شیراز را ارسال نمود.

پیگیری بند 18 مصوبه استانی چهل و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس کمیته ای ویژه پیشگیری متشکل از صنایع، شرکت توزیع برق شیراز و اتاق بازرگانی فارس تشکیل داده و خسارات احتمالی ناشی از قطعی برق در آینده را پیش بینی و پیشگیری نماید.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4037/1400 مورخ 14/9/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 

پیگیری بند 18 مصوبه استانی چهل و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

 

چنانچه قطعی برق حوزه اختیارات استان بدون اطلاع قبلی صورت گیرد، دادگستری فارس شکایت صنایع از ادارات برق را ثبت و پیگیری نماید.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4037/1400 مورخ 14/9/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به دادگستری فارس

 

تحویل خدمات آب و فاضلاب تا درب واحد های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی توسط شرکت آب و فاضلاب شیراز

 

شرکت شهرکهای صنعتی فارس و شرکت آب و فاضلاب شیراز ظرف یکماه آینده تفاهم نامه تامین آب شرب، فضای سبز و صنایع را منعقد و رونوشت آن را به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ارسال نمایند.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4037/1400 مورخ 14/9/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت شهرکهای صنعتی فارس

ابلاغ مصوبات جلسه 50 طی نامه شماره 4037/1400 مورخ 14/9/1400 از دبیرخانه شورای استان به دادگستری فارس شرکت شهرکهای صنعتی فارس و شرکت آب و فاضلاب شیراز

 

 

ابلاغ مصوبات جلسه 50 طی نامه شماره ص1400/34413/53/56 مورخ 23/9/1400 از سوی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی فارس و شرکت آبفای شیراز

 

ارسال نامه شماره ص1400/37027/50/56 مورخ 8/10/1400 از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خطاب به دبیرشورای استان در خصوص گزارش اقدامات انجام شده توسط شرکت شهرکها در خصوص انعقاد تفاهم نامه با آبفای شیراز- طی نامه شماره 27173 مورخ 5/10/1400 از سوی شرکت شهرکهای صنعتی فارس خطاب به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس لیست اقدامات انجا شده در خصوص انقاد تفاهم نامه با آبفای شیراز ارسال شده است.

-پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 5761/1400 مورخ 17/12/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی استان

تحویل خدمات آب و فاضلاب تا درب واحد های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی توسط شرکت آب و فاضلاب شیراز

 

شرکت شهرکهای صنعتی فارس می بایست هزینه خط انتقال آب در درون شهرکهای صنعتی را پرداخت نماید.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4037/1400 مورخ 14/9/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به شرکت شهرکهای صنعتی فارس

 

-پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 5082/1400 مورخ 4/11/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی و آبفای شیراز

 

-دریافت نامه شماره 11928/251/1400/ص مورخ 5/11/1400 از سوی آبفای شیراز خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر اقدامات صورت گرفته در راستای تحویل خدمات آب تا درب واحد های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی

-

 

پیگیری اجرای ماده 23 قانون خدمات کشوری و ممانعت از فعالیت میهمان سراهای دولتی

 

کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی فارس جلسه ای با حضور دستگاه هایی که امکانات رفاهی ارائه می کنند، برگزار نماید و به صورت آماری وضعیت فعلی این اماکن ( تعداد، نوع خدمات، فعال یا غیرفعال و . . .) مشخص گردد و گزارش آن در جلسه آتی شورا ارائه گردد.

استانی

ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4037/1400 مورخ 14/9/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان به کمیسیون گردشگری

-پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 5222/1400 مورخ 11/11/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

 

بازنگری در ضوابط استقرار واحدهای صنعتی در زون بندی های تعریف شده توسط اداره حفاظت محیط زیست و اداره نظارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بررسی شیوه برخورد با صنایع آلاینده ، واحدهای مزاحم و بدون مجوز در حریم کارخانجات دارای مجوز

 

اتاق بازرگانی فارس طی جلسه ای با حضور شرکت شهرکهای صنعتی فارس، اداره حفاظت محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس و اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پیشنهادات مربوط به اصلاح ضوابط مغایر و اخذ استعلام مجدد را تهیه و به دفتر استاندار ارسال نماید.

استانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجاه و یکمین جلسه شورا مورخ 11/10/1400

دستورجلسه

گزارش کارشناسی

عنوان مصوبه

نوع مصوبه

توضیحات و اقدامات

مستندات

بررسی حضور و میزان نیترات و نیتریت در محصولات کشاورزی عرضه شده در میادین تره بار

 

اداره حفاظت محیط زیست استان کارگروه کارشناسی با همکاری دانشگاه شیراز، سازمان جهاد کشاورزی، اداره استاندارد، اتاق بازرگانی و دادستانی تشکیل دهد و تا پیش از پایان سال برنامه‌ای جامع در راستای کاهش سموم کشاورزی تدوین و برنامه و اهداف و وظایف هر یک از دستگاه های متولی را در سال 1401 را مشخص نموده و گزارش آن را در جلسه شورای استانی ارائه نماید.

استانی

- ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4772/1400 مورخ 20/10/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره حفاظت محیط زیست

-دریافت نامه شماره 11034700/1400ص مورخ 27/10/1400 از حفاظت محیط زیست مبنی بر معرفی نماینده جهت حضور در کارگروه کارشناسی

در حال پیگیری

اعمال بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 در لایحه بودجه سال 1401( موضوع تبصره یک ماده ی 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کمیته ای متشکل از اداره حفاظت محیط زیست، امور مالیاتی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی تشکیل دهد و سهم عوارض آلایندگی صنایع در استان های همجوار به شهرهای جنوب استان مشخص نموده و نتایج آن به دبیرخانه شورا استان اعلام گردد.

استانی

- ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4772/1400 مورخ 20/10/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

درخواست اختصاص بودجه به راه اندازی آزمایشگاه تخصصی جهت آزمون فرآورده پسته صادراتی در استان فارس

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس طی جلسه ای با حضور سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اتاق بازرگانی و مرکز تحقیقات کشاورزی شیوه تامین اعتبارات لازم و سهم هر یک از دستگاه ها جهت خرید تجهیزات و استاندارد بین المللی 17025 جهت تجهیز آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز را تعیین نماید.

استانی

- ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4772/1400 مورخ 20/10/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

- ارسال نامه شماره ص1400/44145/50/56 مورخ 21/11/1400 از سوی معاونت امور اقتصادی استانداری خطاب به دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تامین اعتبار آزمایشگاه آزمون فرآورده های پسته صادراتی

 

ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب و کار سال 1399

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس طی جلسه ای با حضور اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس پیشنهادات اصلاح معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی را تهیه و به دبیرخانه شورای استان ارسال گردد.

ملی و فراگیر

- ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4772/1400 مورخ 20/10/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

- پیگیری اجرای مصوبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره 5352/1400 مورخ 20/11/1400

 

اعمال بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 در لایحه بودجه سال 1401( موضوع تبصره یک ماده ی 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیشنهادات را جهت لحاظ ماده قانونی مربوطه در بودجه سال 1401 تهیه نموده و به دبیرخانه شورای استان ارسال نماید.

 

- ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 4772/1400 مورخ 20/10/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجاه و دومین جلسه شورا مورخ 29/10/1400

دستورجلسه

گزارش کارشناسی

عنوان مصوبه

نوع مصوبه

توضیحات و اقدامات

مستندات

عدم هماهنگی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت در خصوص مصرف سوخت مازوت

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس کمیته ای متشکل از اداره امور اقتصادی و دارایی، حفاظت محیط زیست و شرکت گاز استان تشکیل و موضوع شیوه دسترسی واحدهای صنعتی استان به سوخت گاز و سایر سوخت ها در طول سال را تعیین نماید.

استانی

- ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 5316/1400 مورخ 18/11/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به دفتر هماهنگ امور اقتصادی

 

اصلاح رویه های اختصاص سوخت به صنایع استان

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با حضور شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس پیشنهادات مربوط به تعهد محضری در قبال تخصیص سوخت و موضوع مدت زمان ذخیره سازی را تهیه و به دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز جهت اصلاح رویه ارسال گردد.

استانی

- ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 5316/1400 مورخ 18/11/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به دفتر هماهنگ امور اقتصادی

 

اختصاص رایگان بخشی از تابلوهای تبلیغاتی بزرگراه های استان به ویژه شیراز-اصفهان و فضای رودخانه خشک به تبلیغات گردشگری استان

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس کارگروهی به ریاست معاونت گردشگری استانداری، سازمان میراث فرهنگی، سازمان صدا و سیما، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق بازرگانی و اداره راهداری فارس تشکیل و مزیت های تبلیغاتی استان و نوع تبلیغات گردشگری را تعیین نماید.

استانی

- ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 5316/1400 مورخ 18/11/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به دفتر هماهنگ امور اقتصادی

- پیگیری اجرای مصوبه توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی نامه شماره ص1400/43406/50/56 مورخ 16/11/1400 از معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری

 

عدم هماهنگی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت در خصوص مصرف سوخت مازوت

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس پیشنهادات مربوط به اصلاح رویه میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت را تهیه نموده و به دبیرخانه شورای استان ارسال نماید

 

- ابلاغ مصوبات طی نامه شماره 5316/1400 مورخ 18/11/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به دفتر هماهنگ امور اقتصادی

 

 

پنجاه و سومین جلسه شورا مورخ 19/12/1400

دستورجلسه

گزارش کارشناسی

عنوان مصوبه

نوع مصوبه

توضیحات و اقدامات

مستندات

اصلاح تعرفه گاز صنایع کوچک و متوسط در لایحه بودجه سال 1401

 

شرکت گاز استان بحث تعدیل اضافه دریافتی قبل از مصوبه 5/11/1400 هیات وزیران در قبض های آتی صنایع اصلاح و به صنایع بازگرداند.

استانی

-ابلاغ صورتجلسه طی نامه شماره 5408/1400 مورخ 23/12/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت گاز استان مبنی بر اجرای مصوبه

 

اصلاح تعرفه گاز صنایع کوچک و متوسط در لایحه بودجه سال 1401

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت موضوع بدهی معوق گازبها صنایع بزرگ به ویژه فولاد در کارگروه ستاد تسهیل مطرح و ترتیبی اتخاذ نمایند تا بدهی آنان تقسیط و فرآیند تسهیل گردد.

استانی

- ابلاغ صورتجلسه طی نامه شماره 5408/1400 مورخ 23/12/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت گاز استان مبنی بر اجرای مصوبه

 

تبعات درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت آخرین بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک اجرا قرار دهد و چنانچه بخشنامه ای جدید صادر گردید پیش از آن که سازمان صمت استان ابلاغ نماید جهت بررسی در شورای گفتگو مطرح و سپس اجرایی گردد.

استانی

-ابلاغ صورتجلسه طی نامه شماره 5408/1400 مورخ 23/12/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به سازمان صمت استان مبنی بر اجرای مصوبه

 

تبعات درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت مکاتبه ای با اتاق اصناف، انجمن شرکت های پخش و اتحادیه صنفی خواربارفروشان انجام دهد و پیشنهادات آنان همراه با مستندات در خصوص درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا اخذ و نظرات طی مکاتبه ای به سازمان حمایت از مصرف کننده ارسال نماید.

استانی

-ابلاغ صورتجلسه طی نامه شماره 5408/1400 مورخ 23/12/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به سازمان صمت استان مبنی بر اجرای مصوبه

 

ابلاغ بخشنامه حذف 20 درصد معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان گلخانه داران توسط سازمان تامین اجتماعی

 

اتحادیه تعاونی های گلخانه داران استان فارس مستندات مربوط به عدم اجرا شدن بخشنامه معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان گلخانه داران به صورت یکسان در استان را به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال و نتیجه مذاکرات به دبیرخانه شورا اعلام نماید

استانی

-ابلاغ صورتجلسه طی نامه شماره 5408/1400 مورخ 23/12/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اتحادیه تعاونی های گلخانه داران استان فارس مبنی بر اجرای مصوبه

-طی نامه شماره 53323/1400/150 مورخ 26/12/1400 از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان خطاب به مدیرکل وصول حق بیمه مبنی ایجاد وحدت رویه در اجرای بخشنامه معافیت کارفرمایان گلخانه دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجاه و چهارمین جلسه شورا مورخ 25/12/1400

دستورجلسه

گزارش کارشناسی

عنوان مصوبه

نوع مصوبه

توضیحات و اقدامات

مستندات

ارائه گزارش اجرای بند 1 مصوبه استانی و بند 2 مصوبه ملی چهل و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان توسط شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان جلسه ای با حضور صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن برگزار نماید و با توجه به بودجه 1401 و مشکلات موجود در استان، برنامه ای از اقدامات مورد نیاز برای تامین زیرساختهای شهرکها در سال 1401 تهیه نماید.

استانی

-طی نامه شماره 5223/1400 مورخ 11/11/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر پیگیری اجرای مصوبات  بند 1 مصوبه استانی و بند 2 مصوبه ملی چهل و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

- دریافت نامه شماره 3440 مورخ 23/11/1400 از سوی شرکت شهرکهای صنعتی خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات  بند 1 مصوبه استانی و بند 2 مصوبه ملی چهل و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

--ابلاغ صورتجلسه طی نامه شماره 146/1401 مورخ 20/1/1401 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر اجرای مصوبات

 

ارائه گزارش اجرای بند 6 مصوبه استانی پنجاهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان توسط شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت آب و فاضلاب شیراز

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان جلسه ای با حضور آبفای استان و شیراز برگزار و موضوع تامین اعتبارات خط انتقال آب به شهرک صنعتی بزرگ شیراز را حل و فصل و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نماید.

استانی

-طی نامه شماره 5223/1400 مورخ 11/11/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر پیگیری اجرای مصوبات  بند 1 مصوبه استانی و بند 2 مصوبه ملی چهل و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

- دریافت نامه شماره 3440 مورخ 23/11/1400 از سوی شرکت شهرکهای صنعتی خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات  بند 1 مصوبه استانی و بند 2 مصوبه ملی چهل و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

--ابلاغ صورتجلسه طی نامه شماره 146/1401 مورخ 20/1/1401 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر اجرای مصوبات

 

ارائه گزارش اجرای بند 6 مصوبه استانی پنجاهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان توسط شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت آب و فاضلاب شیراز

 

شرکت شهرکهای صنعتی جلسه ای با حضور آبفای استان و شیراز، توزیع برق استان و شیراز، مخابرات و اتاق بازرگانی برگزار نماید و وضعیت زیرساختها و مبلغ اعتبارات مورد نیاز جمعبندی گردد و دبیرخانه شورا ارسال نماید تا در جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مطرح گردد.

استانی

--ابلاغ صورتجلسه طی نامه شماره 146/1401 مورخ 20/1/1401 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر اجرای مصوبات

 

ارائه گزارش حضور هیات عمانی در استان فارس

 

معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری جلسه ای با حضور اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری و آژانس های مسافرتی برگزار نماید و جهت ساماندهی به واسطه گران گردشگری سلامت شیوه نامه به کارگیری این افراد در آژانس های مسافرتی داخلی و دریافت و پرداخت هزینه های درمان را تهیه و گزارش آن به دبیرخانه شورا جهت پیگیری ارسال نمایند.

 

 

--ابلاغ صورتجلسه طی نامه شماره 146/1401 مورخ 20/1/1401 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری مبنی بر اجرای مصوبات

بررسی مشکلات ایجاد کارگو در استان فارس

 

معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری جلسه ای با حضور مدیرکل فرودگاه ها و فعالان بخش خصوصی برگزار نماید به صورت آزمایشی کارگو به مدت 6 ماه در استان راه اندازی شود تا میزان تقاضا مشخص گردد.

 

--ابلاغ صورتجلسه طی نامه شماره 146/1401 مورخ 20/1/1401 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری مبنی بر اجرای مصوبات

 

اعمال بند «ز» تبصره 5 قانون بودجه سال 1400

 

دبیرخانه شورای استان پیشنهاد تسویه بدهی اسناد اوراق خزانه علاوه بر سازمان امور مالیاتی برای سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها نیز امکان پذیر باشد، جهت بررسی به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی ارسال نماید.

ملی

 

 

بازبینی نرخ ضریب حفظ قدرت خرید در اوراق و اسناد خزانه

 

دبیرخانه شورای استان پیشنهاد بازبینی نرخ ضریب حفظ قدرت خرید در اوراق و اسناد خزانه که در حال حاضر 15 درصد می باشد، با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت شناور در نظر گرفته شود، به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی ارسال نماید.

ملی

 

 

 

لینک های مفید

تماس با ما

آدرس

شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگری،نبش کوچه 73الف

 

تلفن

+98(71) 36294901-9

 

ایمیل

Info@Sccim.ir

JoomShaper