دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی

دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی
 

تهیه‌کننده: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

ویرایش: دوم

تاریخ بازنگری: شهریور 99

بخش اول) تعاریف
 • دستورالعمل شوراهای استانی: دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی
 • گزارش کارشناسی: تعریف ارائه شده در ردیف (4) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 • جلسه کارگروه تخصصی (کارشناسی): تعریف ارائه شده در ردیف (5) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 • مصوبات استانی: تعریف ارائه شده در بند (الف) ردیف (6) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 • موضوعات ملی و فراگیر: تعریف ارائه شده در بند (ب) ردیف (6) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 • دستاورد استانی: تعریف ارائه شده در ردیف (7) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 • گزارش فصلی: گزارش عملکرد سه ماهه شورای استان و دبیرخانه متبوع (موضوع بند (ر) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی)
 • دستورجلسه با موضوع اقتصادی: دستورجلسه ای است که به مشکل یا مسئله ای در یکی از حوزه های مختلف اقتصادی که فعالان و تشکل های اقتصادی با آن مواجه هستند، می پردازد.
 • گزارش هزینه کرد بودجه: گزارش شش ماهه هزینه های صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای استان بر مبنای بودجه تخصیص یافته به آن، (موضوع بند (س) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی)
 • شورای ملی: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
 • شورای استان: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
 
بخش دوم) معرفی شاخص ها و مؤلفه های ارزیابی و نحوه تقسیم و تخصیص امتیازات
متناسب با اجزای "دستورالعمل شوراهای استانی "، ارزیابی این شوراها و دبیرخانه های متبوع که در بازه زمانی 6 ماهه انجام می شود، بر مبنای 6 شاخص زیر صورت می پذیرد:
 • تشکیل جلسات
 • وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا)
 • دستاوردهای استانی
 • موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر
 • وظایف دبیرخانه شورای استان (1) (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات)
 • وظایف دبیرخانه شورای استان (2) (اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات))
برای ارزیابی هریک از شاخص های فوق، مؤلفه یا مؤلفه هایی تعیین شده است که بر اساس اهمیت شاخص های ارزیابی و مؤلفه های زیرمجموعه آن، به ترتیب زیر تقسیم می گردند.

ردیف

شاخص های ارزیابی

مؤلفه/ مؤلفه های ارزیابی

سقف امتیاز مؤلفه

امتیاز شاخص

1

تشکیل جلسات

1-1- برگزاری جلسات رسمی

9

21

1-2- انطباق زمان تشکیل جلسات با تقویم زمانی

3

1-3- حضور رئیس شورا (استاندار) در جلسات

6

1-4- رعایت شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی در جلسات

3

2

وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا)

2-1- طرح دستورجلسات مرتبط با موضوع اقتصادی

6

36

2-2- برگزاری کارگروه های تخصصی (کارشناسی)

6

2-3- تدوین گزارش های کارشناسی‌

12

2-4- اتخاذ مصوبات استانی

6

2-5- پیگیری اجرای مصوبات استانی

6

3

دستاوردهای استانی

3-1- دستاوردهای استانی

6

6

4

موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر

4-1- موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر

5

15

4-2- کیفیت گزارش های کارشناسی

10

5

وظایف دبیرخانه شورای استان (1) (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات)

5-1- ارسال دعوتنامه های منضم به گزارش های کارشناسی

3

10/5

5-2- تنظیم صورتجلسات

6

5-3- تهیه و انتشار خبر جلسات

1/5

6

وظایف دبیرخانه شورای استان (2) (اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات))

6-1- استقرار ساز و کار و سامانه های دریافت نظرات و پیشنهادات فعالان و تشکل های اقتصادی

0/5

11/5

6-2- توانمند سازی دبیرخانه شورای استان

2

6-3- ارتباط با سایر شوراهای استانی

2

6-4- همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی

4

6-5- اتتشار بهنگام مصوبات، نتایج پیگیری ها و دستاوردهای استانی در سایت

1

6-6- گزارش های فصلی

1

6-7- گزارش هزینه کرد بودجه

1

جمع امتیاز

100

نحوه تخصیص امتیاز نیز در فرایند ارزیابی به ترتیب زیر می باشد:
1) برای هر یک از شاخص های ارزیابی، جداولی تنظیم شده که در آن ها، امتیاز تخصیص یافته به هر یک از مؤلفه های ارزیابی مرتبط با آن شاخص و نیز سقف امتیاز در نظر گرفته شده برای ارزیابی هر مؤلفه تعیین شده است.
2) امتیاز حاصله برای هر مؤلفه با توجه به ارزیابی مدارک و مستندات ارسالی هر استان و تطابق آن با احکام "دستورالعمل شوراهای استانی"، و نیز بر اساس سقف امتیاز در نظر گرفته شده، حاصل می گردد.
3)امتیاز هر شاخص، جمع امتیازات حاصل از مؤلفه های ارزیابی است که در ستون انتهایی جدول با عبارت " مجموع امتیاز" نشان داده می‌شود.
4)مجموع امتیازات بدست آمده از شاخص های ارزیابی، امتیاز نهایی هر استان را تعیین می نماید.
5) حداکثر امتیاز حاصل از پایش برای هر استان، عدد 100 می باشد.
 
 
بخش سوم) تشریح نحوه ارزیابی و امتیازدهی
1) شاخص تشکیل جلسات (21 امتیاز)

جدول شماره (1)- شاخص تشکیل جلسات

   

عنوان مؤلفه

برگزاری هر جلسه رسمی

انطباق زمان تشکیل جلسات با تقویم زمانی

حضور رئیس شورا (استاندار)

در هر جلسه

رعایت شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های برتر یا رؤسای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی در هر جلسه

مجموع امتیاز

   

امتیاز تخصیص یافته

1/5

0/5

1

0/5

3/5

   

سقف امتیاز

9

3

6

3

21

   

توضیحات

جلسه برگزار شده از حد نصاب لازم اعضای شورا برخوردار و دارای رسمیت باشد.

در صورت عدم برگزاری جلسه مطابق با تقویم، جلسات با فاصله حداکثر یک هفته قبل یا یک هفته بعد از تاریخ تعیین شده در تقویم مورد پذیرش می‌باشند.

جلسات رسمی با حضور رئیس شورا برگزار ‌گردد.

انتخاب 8 نفر از مدیران عامل یا رؤسای هیات مدیره یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی مطابق با شرایط و معیارهای تعیین شده در  تبصره (1) ماده 2  "دستورالعمل شوراهای استانی" می باشد.

امتیاز کامل از این شاخص، منوط به برگزاری حداقل 6 جلسه رسمی منطبق با تقویم، با حضور رئیس شورا و رعایت در شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب 8 نفر بخش خصوصی و تعاونی طی دوره شش ماهه می‌باشد.

طبق جدول فوق، ارزیابی شاخص تشکیل جلسات مشتمل بر سنجش چهار مؤلفه" برگزاری هر جلسه رسمی"، " انطباق زمان تشکیل جلسات با تقویم زمانی" ،" حضور رئیس شورا در هر جلسه" و " رعایت شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیات مدیره یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی"  می‌باشد. از آن جایی که طبق ماده (3) دستورالعمل شوراهای استانی، این شوراها موظف به تشکیل حداقل یک جلسه عادی در هر ماه می‌باشند، لذا مقتضی است استان در هر دوره شش ماهه ارزیابی، حداقل 6 جلسه بر اساس تقویم زمانی برگزار نماید. بنابراین، تخصیص امتیاز از مجموع 21 امتیاز در نظر گرفته شده برای این بخش، شامل 9 امتیاز برای مؤلفه اول، 3 امتیاز، مؤلفه دوم، 6 امتیاز، مؤلفه سوم و 3 امتیاز برای مؤلفه چهارم است.
توضیح 1 طبق ماده 4 دستورالعمل شوراهای استانی، تمامی جلسات برگزار شده شوراهای استانی، بایستی از حد نصاب لازم جهت رسمیت برخوردار بوده و لذا جلساتی که دارای رسمیت نباشند، در ارزیابی مورد محاسبه قرار نخواهند گرفت.
توضیح 2 حداکثر جلسات برگزار شده در هر ماه بایستی 2 جلسه باشد. در غیر این صورت جلسات برگزار شده در مؤلفه "برگزاری جلسات رسمی" محسوب نمی گردد.
2) شاخص وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا) (36 امتیاز)
موضوعات اقتصادی که در دستورجلسات شورا قرار می گیرند، بایستی قبلاً به دبیرخانه شورای استان ارجاع شده و طبق بند (ج) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی، منضم به گزارش کارشناسی باشند.
تهیه گزارش کارشناسی و تکمیل فرم مربوطه با استفاده از مطالعات صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای استان و نیز از طریق نظرات ارائه شده و نتایج حاصله در جلسه کارگروه تخصصی (کارشناسی) صورت می گیرد.

جدول شماره (2)- شاخص وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا)

     

عنوان مؤلفه

طرح دستورجلسه با موضوع اقتصادی

برگزاری کارگروه  تخصصی (کارشناسی)

تدوین گزارش کارشناسی

اتخاذ مصوبه

پیگیری اجرای مصوبات استانی

مجموع امتیاز

     

امتیاز تخصیص یافته

0/5

0/5

1

0/5

0/5

3

     

سقف امتیاز

6

6

12

6

6

36

     

توضیحات

دستورجلسه با موضوع اقتصادی و مرتبط با محیط کسب و کار، با تاکید بر بررسی مسائل و مشکلات فعالان و تشکل‌های اقتصادی (موضوع بند (1) ماده 14 دستورالعمل شوراهای استانی) مطرح شود.

بررسی اولیه هر دستورجلسه در قالب جلسات کارگروه تخصصی صورت گیرد.

هر دستورجلسه مرتبط با موضوع اقتصادی بایستی منضم به گزارش کارشناسی باشد.

برای هر دستورجلسه با موضوع اقتصادی، حداقل یک مصوبه در جهت بهبود محیط کسب و کار استان اتخاذ گردد.

به منظور اجرای مصوبات استانی برای دستورجلسات با موضوع اقتصادی، پیگیری لازم صورت گیرد.

امتیاز کامل از این شاخص بر مبنای 12 دستور‌جلسه ای است که حداکثر امتیاز را از مؤلفه‌های ارزیابی اخذ نموده و "مجموع امتیاز" آن ها نسبت به سایر دستورجلسات بیشتر می باشد.

طبق جدول فوق، در ارزیابی وضعیت شورای استان از حیث موضوعات مطروحه در جلسات، آن گروه از دستورجلسات برای شورا امتیاز آور خواهند بود که از مؤلفه های ارزیابی مربوط به این شاخص، امتیاز لازم را کسب نمایند. بر این اساس، هر دستورجلسه مطروحه در جلسه شورا، در صورت برخورداری از موضوع اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار، برگزاری جلسه کارگروه تخصصی (کارشناسی)، دارا بودن گزارش کارشناسی، اتخاذ مصوبه استانی مرتبط با دستور مطروحه و پیگیری صورت گرفته برای اجرایی شدن مصوبه استانی از 3 امتیاز تخصیص یافته به هر دستورجلسه برخوردار می گردد.
توضیح 1: در هر جلسه شورای استان، طرح حداقل 2 و حداکثر 4 دستورجلسه با موضوعات اقتصادی در نظر گرفته شده است، لذا در ارزیابی شش ماهه و برگزاری حداقل 6 جلسه رسمی منطبق با تقویم، بررسی حداقل 12 و حداکثر 24 دستورجلسه با موضوع اقتصادی امکان‌پذیر می‌باشد. سقف امتیاز برای این شاخص و مؤلفه های ارزیابی آن نیز بر مبنای برگزاری 6 جلسه رسمی منطبق با تقویم و طرح 12 دستورجلسه با موضوع اقتصادی در نظر گرفته شده است.
توضیح 2: نحوه اطلاع دبیرخانه شورای ملی در خصوص پیگیری مصوبات برای هر دستورجلسه با موضوع اقتصادی، از طریق ملاحظه گزارش عملکرد فصلی شورای استان یا مشاهده نتایج پیگیری مصوبات استانی از طریق وب سایت اختصاصی شورای استان یا وب سایت اتاق بازرگانی مرکز استان می باشد.
3) شاخص دستاوردهای استانی (6 امتیاز)

جدول شماره (3)- شاخص دستاوردهای استانی

       

عنوان مؤلفه

دستاورد استانی

مجموع امتیاز

       

امتیاز تخصیص یافته

2

2

       

سقف امتیاز

6

6

       

توضیحات

امتیاز تخصیص یافته به ازای هر دستاورد استانی می باشد.

امتیاز کامل بر اساس حداقل 3 دستاورد استانی طی دوره شش ماهه ارزیابی و با تایید دبیرخانه شورای ملی است.

         
 
از آن جایی که مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات، زمانی حائز اهمیت می باشند که به مرحله اجرا رسیده و منجر به حل مشکلات و مسائل اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار استان شوند، لذا در ارزیابی وضعیت استان از شاخص فوق، آن گروه از مصوباتی که بعد از پیگیری‌های صورت گرفته، محقق شده و به عنوان دستاورد محسوب شوند، برای استان امتیازآور می باشند.
مطابق جدول بالا، امتیاز تخصیص یافته برای هر دستاورد استانی، 2 امتیاز است که طی دوره زمانی شش ماهه و با در نظر گرفتن حداقل 3 دستاورد استانی، سقف امتیاز نیز برای ارزیابی این شاخص، عدد 6 می باشد.
توضیح: دبیرخانه شورای استان، در صورت حصول دستاورد استانی، بایستی آن را به دبیرخانه شورای ملی اطلاع رسانی نموده که بعد از تایید دبیرخانه شورای ملی، امتیاز لازم به استان اختصاص خواهد یافت.
4) شاخص موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر (15 امتیاز)

جدول شماره (4)- شاخص موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر

         

عنوان مؤلفه

موضوع با ابعاد ملی و فراگیر

کیفیت گزارش کارشناسی

مجموع امتیاز

         

امتیاز تخصیص یافته

1

2

3

         

سقف امتیاز

5

10

15

         

توضیحات

موضوع با ابعاد ملی و فراگیر توسط دبیرخانه شورای ملی، تایید می گردد.

کیفیت گزارش کارشناسی توسط دبیرخانه شورای ملی مورد بررسی قرار می گیرد.

امتیاز کامل منوط به حداقل 5 موضوع ملی منضم به گزارش کارشناسی با کیفیت، طی دوره شش ماهه می باشد.

 
در ارزیابی شاخص موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر، طبق جدول بالا، 2 مؤلفه مبنای سنجش قرار می‌گیرد. مؤلفه اول، شامل موضوع با ابعاد ملی و فراگیر است که بایستی جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردد. (موضوع بند (3) ماده 14 و نیز بند (چ) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی)
این موضوعات پس از ارسال، از نظر نوآوری (تکراری نبودن) و نیز رعایت بند (ب) ردیف (6) ماده 1 دستورالعمل شوراهای استانی مبنی بر دارا بودن ماهیت ملی و فراگیر، مورد بررسی دبیرخانه شورای ملی قرار گرفته و در صورت برخورداری از شرایط فوق، به عنوان موضوع ملی قابل تایید، امتیاز این مؤلفه (1 امتیاز) به آن اختصاص خواهد یافت.
مؤلفه دیگر برای ارزیابی این شاخص، کیفیت گزارش کارشناسی در خصوص موضوع با ابعاد ملی و فراگیر است. بنابراین، اگر چه در ارزیابی دومین شاخص این دستورالعمل (جدول شماره 2)، شورای استان از امتیاز لازم مبنی بر دارا بودن گزارش کارشناسی برخوردار می گردد، اما در این شاخص، کیفیت و محتوای گزارش کارشناسی موضوعات ملی و فراگیر بر اساس "راهنمای تکمیل فرم گزارش کارشناسی" توسط دبیرخانه شورای ملی مورد ارزیابی قرار می گیرد و امتیاز لازم به گزارش کارشناسی مربوطه اختصاص خواهد یافت.
امتیازات حاصل از مجموع 2 مؤلفه ارزیابی، وضعیت شاخص "موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر" را تعیین می نماید. از آن جایی که انتظار می رود شورای استان و دبیرخانه متبوع طی دوره زمانی شش ماهه، حداقل 5 موضوع ملی و فراگیر قابل بررسی همراه با گزارش های کارشناسی با کیفیت ارسال نمایند، سقف امتیاز این شاخص 15 امتیاز می باشد.
5) شاخص وظایف دبیرخانه شورای استان (1) (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات) (10.5 امتیاز)

جدول شماره (5)- شاخص وظایف دبیرخانه شورای استان (1) (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات)

 

عنوان مؤلفه

ارسال دعوتنامه منضم به گزارش کارشناسی

تنظیم صورتجلسه

تهیه و انتشار خبر جلسه

مجموع امتیاز

 

امتیاز تخصیص یافته

0/5

1

0/25

1/75

 

سقف امتیاز

3

6

1/5

10/5

 

توضیحات

ارسال دعوتنامه در زمان معین و همراه با گزارش های کارشناسی مربوط به دستورجلسات (موضوع بند (ح) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی) می‌باشد.

ارسال صورتجلسه مطابق فرم مربوطه و در زمان معین (موضوع بند (خ) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی) صورت می‌گیرد.

خبر جلسه شورای استان حداکثر 24 ساعت بعد از برگزاری جلسه به دبیرخانه شورای ملی ارسال می گردد.

امتیاز کامل منوط به ارسال 6 دعوتنامه منضم به گزارش های کارشناسی، 6 صورتجلسه و 6 مورد خبر جلسه مرتبط با جلسات شورای استان و در زمان های معین می‌باشد.

از جمله راه های ارتباطی دبیرخانه شورای استان با دبیرخانه شورای ملی، ارسال مستندات مرتبط با برگزاری جلسه است که بر اساس دستورالعمل شوراهای استانی، دبیرخانه شورای استان، موظف به ارسال آن ها در زمان معین و مطابق با فرم تعیین شده می باشد. بنابراین، علاوه بر ارسال مستند گزارش کارشناسی که در شاخص های دوم و چهارم این دستورالعمل (جداول 2 و 4) به آن پرداخته شد، ارسال دعوتنامه، صورتجلسه و خبر مربوط به هر جلسه نیز  از جمله مستنداتی هستند که طبق توضیحات ارائه شده در جدول فوق، در صورت رعایت آن ها، امتیاز لازم به هر مؤلفه تخصیص می یابد.
همچنین، از آن جایی که سقف امتیاز برای مؤلفه های ارزیابی این شاخص بر اساس برگزاری 6 جلسه منطبق با تقویم زمانی، در نظر گرفته شده است، لذا تخصیص امتیاز از مجموع 5/10 امتیاز در نظر گرفته شده برای این بخش، شامل 3 امتیاز برای مؤلفه اول، 6 امتیاز، مؤلفه دوم و 5/1 امتیاز برای مؤلفه سوم است.
6)  شاخص وظایف دبیرخانه شورای استان (2) (اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات)) (11.5 امتیاز)

جدول شماره (6)- شاخص وظایف دبیرخانه شورای استان (2) (اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات))

                           

عنوان مؤلفه

استقرار و بروز رسانی ساز و کار و سامانه‌های دریافت نظرات و پیشنهادات

توانمندسازی دبیرخانه شورای استان

ارتباط با سایر شوراهای استانی

انتشار بهنگام مصوبات، نتایج پیگیری ها و دستاوردهای استانی در سایت

همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی

گزارش‌های فصلی

گزارش هزینه‌کرد بودجه

مجموع امتیاز

سقف امتیاز

0/5

2

2

1

4

1

1

11/5

توضیحات

استقرار و بروزرسانی ساز و کار و سامانه‌های دریافت نظرات و پیشنهادات فعالان و تشکل های اقتصادی از قبیل: بارگذاری فرم ثبت درخواست تشکل‌های اقتصادی در سایت یا ایجاد سامانه CRM و ...

اقداماتی از قبیل:

1) تامین نیروی انسانی متخصص

2) برگزاری یا شرکت در دوره‌های آموزشی به منظور تقویت بدنه کارشناسی دبیرخانه

3) بهره مندی از نظرات مشاوران و متخصصان در خصوص کارشناسی موضوعات و دستورجلسات

و ...

اقداماتی از قبیل:

1) برگزاری جلسات مشترک استان‌ها

2) حضور در جلسات شوراهای استانی یکدیگر

3) ارتباط و تعامل در خصوص نحوه برگزاری جلسات و بهره‌مندی از مستندات یکدیگر در زمینه برخی موضوعات مشابه

و ...

انتشار بهنگام مصوبات، نتایج پیگیری ها و دستاوردهای استانی در وبسایت اختصاصی شورای استان یا صفحه اختصاصی شورا در سایت اتاق بازرگانی به علاوه انتشار در سایر جراید و رسانه‌های اجتماعی

همکاری در زمینه‌هایی از قبیل:

1) پاسخ به استعلامات دبیرخانه شورای ملی

2) مشارکت مؤثر در جلسات کارگروه تخصصی برگزار شده توسط دبیرخانه شورای ملی (به فراخور دعوت)

3) همکاری با دبیرخانه شورای ملی در بررسی موضوعات ملی و فراگیر

4) مشارکت مؤثر در جلسات دوره‌ای‌دبیرخانه شورای ملی با دبیرخانه‌های شوراهای استانی

و ...

ارسال گزارش‌های فصلی در 2 نوبت سه ماهه مطابق فرم و در زمان معین (موضوع بند (ر) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی)

ارسال گزارش هزینه کرد بودجه شورای استان (موضوع بند (س) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی)

امتیاز کامل از این شاخص، بر اساس مستندات ارسالی و بررسی دبیرخانه شورای ملی می‌باشد.

                                         

توضیح: نحوه ارزیابی دبیرخانه شورای ملی از مؤلفه های اول تا چهارم، بر اساس ارسال گزارش فصلی و تکمیل جدول شماره (5) گزارش مذکور می باشد.
بخش چهارم) امتیاز ویژه
علاوه بر اقدامات و فعالیت هایی که تا کنون اشاره گردید، برخی اقدامات مفید و مؤثر دیگری از سوی شوراهای استانی و دبیرخانه های متبوع صورت می گیرد که در متن این دستورالعمل و دستورالعمل شوراهای استانی پیش‌بینی نشده است. انجام هر یک از این موارد به شرح زیر و سایر اقدامات مشابه، موجب می شود تا استان مشمول امتیاز جداگانه ای به عنوان " امتیاز ویژه" علاوه بر 100 امتیاز در نظر گرفته شده جهت ارزیابی گردد. سقف امتیاز نیز برای این بخش، 5 امتیاز می باشد.
1)  برگزاری همایش ها و میزگردهای مرتبط با اهداف شورای گفت و گو (هر رویداد، 1 امتیاز و حداکثر 2 امتیاز)
2) برگزاری جلسات با حضور مقامات ملی و کشوری (0/5 امتیاز)
3) اطلاع رسانی یا فعالیت شورای استان و دبیرخانه متبوع در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام، واتساپ و .... (0/5 امتیاز)
4) مشارکت مؤثر در تقسیم کار و پروژه های شورای ملی (2 امتیاز)
توضیحنحوه اطلاع دبیرخانه شورای ملی از اقدامات (1)، (2) و (3) از طریق ارسال گزارش فصلی و تکمیل جدول شماره (5) گزارش مذکور توسط دبیرخانه شورای استان می باشد. 
 
 
 
فرم ارزیابی و پایش عملکرد شورای استانی

شاخص ارزیابی

مؤلفه/ مؤلفه های ارزیابی

امتیاز مؤلفه

امتیاز شاخص

تشکیل جلسات

21 امتیاز

برگزاری جلسات رسمی

 

 

انطباق زمان تشکیل جلسات با تقویم زمانی

 

حضور رئیس شورا (استاندار) در جلسات

 

رعایت شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی در جلسات

 

 

وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا)

36 امتیاز

طرح دستورجلسات مرتبط با موضوع اقتصادی

 

 

برگزاری کارگروه های تخصصی (کارشناسی)

 

تدوین گزارش های کارشناسی

 

اتخاذ مصوبات استانی

 

پیگیری اجرای مصوبات استانی

 

دستاوردهای استانی

6 امتیاز

دستاوردهای استانی

 

 

موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر

15 امتیاز

موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر

 

 

کیفیت گزارش های کارشناسی

 

وظایف دبیرخانه شورای استان (1)

 (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات)

10.5 امتیاز

ارسال دعوتنامه ها منضم به گزارش های کارشناسی

 

 

تنظیم صورتجلسات

 

تهیه و انتشار خبر جلسات

 

وظایف دبیرخانه شورای استان (2)

(اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات))

11.5 امتیاز

استقرار ساز و کار و بروز رسانی سامانه های دریافت نظرات و پیشنهادات فعالان و تشکل های اقتصادی

 

 

توانمند سازی دبیرخانه شورای استان

 

ارتباط با سایر شوراهای استانی

 

انتشار بهنگام مصوبات، نتایج پیگیری ها و دستاوردهای استانی در سایت

 

همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی

 

گزارش های فصلی

 

گزارش هزینه کرد بودجه

 

 

لینک های مفید

تماس با ما

آدرس

شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگری،نبش کوچه 73الف

 

تلفن

+98(71) 36294901-9

 

ایمیل

Info@Sccim.ir

JoomShaper