پروتئین های تک یاخته: راهبردی اقتصادی در استفاده از ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی

بازدید: 4165

پروتئین های تک یاخته:
راهبردی اقتصادی در استفاده از ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (پروتئین_های_تک_یاخته_راهبردی_اقتصادی.pdf)پروتئین_های_تک_یاخته_راهبردی_اقتصادی.pdf686 Kb