بررسی حوزه های مختلف گردشگری و نقش آنها در توسعه اقتصادی استان فارس

بازدید: 4155

بررسی حوزه های مختلف گردشگری و نقش آنها در توسعه اقتصادی استان فارس

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (بررسی_حوزه_های_مختلف_گردشگری_و_نقش.pdf)بررسی_حوزه_های_مختلف_گردشگری_و_نقش.pdf614 Kb