معرفی اتاق

آشنایی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس

عده ای از تجار شیرازی در مهر ماه 1307 از وزارت تجارت و فواید عامه برای تأسیس اتاق تجارت در شیراز، تقاضای مجوز کردند و اتاق تجارت فارس را تشکیل دادند که پیرو این اقدام در مهر ماه 1309 که قانون تشکیل اتاق‌های تجارت درکشور به تصویب رسید.

بر این اساس اتاق تجارت فارس به عنوان تخستین اتاق در کشور با حضور بزرگانی چون حاج غلامحسین ملک بهبهانی، عبدالنبی کازرونی، محمد رضا دهدشتی، حاج میرزا محمد علی دهدشتی، ابوطالب کازرونی، جعفر نمازی، محمد جواد اردوبادی، حاج شیخ محمد کریم مختار، محمد حسنخان بهبهانی، حاج میرزا احمد خان پارسا و حاج سید ابوطالب کازرونی فعالیت خود را آغاز کرد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس بـه عنـوان یکی از قدیمی ترین اتـاق های بازرگانـی کشـور بـا عمـری بالـغ بـر بیش از 90 سـال، امـروز از مراکز مهم و پیشرو در نظریاتت و تصمیم گیری ای اقتصادی دارد

اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی فارس به عنـوان پارلمان بخش خصوصی در استان بزرگ فارس، مرکـز تجمـع و مرجع قابـل اتـکا فعـالان اقتصـادی در بخـش خصوصـی است که همواره در طول مدت فعالیت خود پیگیر مطالبات بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار در استان و کشور بوده است.

اتـاق فارس نیز مانند سایر اتاق ها، بر اسـاس نظـام رای گیـری از میـان فعـالان بخـش خصوصـی و صاحبـان کارت بازرگانــی فعالیــت می کند. در هــر دوره چهــار ســاله، چهره هــای شناخته شــده بخــش خصوصـی جهـت عضویـت در هیـات نماینـدگان اتـاق فارس اعلام حضــور می کننــد و در نهایــت فهرســتی از نامزدهــای نهایـی جهـت انجام فرآیند راس گیری اعلام و در اختیار فعـالان بخـش خصوصـی قــرار می گیــرد.

افزایـش حـوزه عملکـرد و ارائه خدمات ایـن اتـاق در گـرو افزایـش اعضـا و شـمار فعـالان اقتصـادی اسـت که در حال حاضر این اتاق نزدیک به بیش از دو هزار عضو دارد که خدمات متنوع و گسترده ای به آنها ارائه می شود.

کارگزارن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تلاش در جهت رهایی از اقتصاد متکی به نفت و توسعه صادرات غیرنفتی، همواره در جهت فراهم آوردن زمینه مساعد به منظور افزایش صادرات، بهره وری و توسعه اقتصادی استان کوشیده اند.

 

خدمات اتاق فارس در یک نگاه

 1. کمـک بـه ایجـاد فضـای تعامل سـازنده بخـش خصوصی بـا ارکان حکومـت درمسـائل اقتصـادی از طریـق شـورای گفتگـوی دولـت و بخــش خصوصی.
 2. ارائـه تصمیمـات در کمیسـیون های تخصصـي بـه مسئولان ارشد استان در جهـت حمایـت بخـش خصوصـي و پیشـنهاد راهکار مشـکلات پیش روی توسـعه اقتصـادی استان و اثرگـذاری در مصوبـات قانونـي مطرح در دولــت و مجلس
 3. ارائـه تسـهیلات و کمکهـای فنـي و اقتصـادی با همکاري سـازمان سـرمایه گذاري بـه منظـور جـذب سـرمایه گذاري خارجـي
 4. برقــراری ارتبــاط بــا انجمن هــا و تشــکل هاي اقتصــادي و تشویق به عضویت در آنها
 5. ارتبـاط و همـکاري بـا اتاقهـاي بازرگانـي و صنایـع و معـادن سـایر کشورها
 6. صدور و تمدید کارت بازرگاني و عضویت
 7. برگـزاري دوره هـاي آموزشـي در خصـوص بازرگانـي خارجـي، امـور مالیاتـي و بیمـه تامیـن اجتماعـی و ابعاد مختلف تجارت خارجی و کسب و کار
 8. ارائه خدمات مشاوره در زمینه های مختلف صادرات و واردات، قوانین تجارت بین الملل، حقوقی، بیمه ای، مالیاتی و غیره ...
 9. ارائه حمایت جهت شرکت در نمایشگاه هاي داخلي و خارجي
 10. ساماندهی اعـزام هیات هـاي تجـاري بـه خـارج از کشـور و پذیـرش هیاتهاي تجـاري از خارج از کشـور.
 11. صدور گواهي مبدا و تایید اسناد تجاري
 12. صدور معرفی نامه به سفارتها جهت انجام امور ویزاي تجاري
 13. برقراري ارتباط با سفرا و رایزنان بازرگاني خارجي در استان
 14. معرفي اعضا جهت عضویت در اتاقها و شوراهاي مشترک
 15. حل و فصل اختلافات با مراجع دولتي
 16. داوري و حل اختلافات بین تجار
 17. صدور معرفي نامه جهت اخذ جوایز صادراتي
 18. توانمندسـازي زنـان و جوانان عضـو اتـاق در انجـام امـور تجـارت بین الملـل در راسـتاي توسـعه اقتصـادي کشـور و پیشـبرد اهـداف از طریق کانون زنان بازرگان استان 
 19. ارســال انــواع بولتــن و نشــریات خبــري بــراي اعضــاي هیــات نماینــدگان، مدیران بخش دولتی و اعضــاي اتــاق از طریــق پســت و فضــای مجــازی
 20. تعامل با سازمانهاي مرتبط با استاندارد کالاها و خدمات
 21. تحقیق و توسعه پیرامون مسائل اقتصادي.
 22. تحقیــق و توســعه و گــردآوری و تحلیــل آمارهــای اقتصــادی به منظــور کمــک بــه فعــالان اقتصــادی در امــر تصمیم گیــری

 

وظایف و اختیارات براساس قانون


الف - ایجــاد هماهنگــی و همــکاری بیــن بازرگانــان و صاحبـان صنایـع و معـادن و فعـالان بخـش کشـاورزی در اجـرای قوانین مربوطـه و مقـررات جـاری مملکتـی
ب - ارائـه نظـرات مشـورتی در مـورد مسـائل اقتصـادی کشـور اعـم از بازرگانـی، صنعتـی، معدنـی، کشـاورزی، و سـایر حوزه هـای اقتصـادی بــه قــوای ســه گانه
ج - همـکاری بـا دسـتگاههای اجرایـی و سـایر مراجـع ذیربـط بـه منظور اجـرای قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه اتاق
د - شــرکت در ســمینارها و کنفرانس هــای مربــوط بــه فعالیتهــای بازرگانـی، صنعتـی، معدنـی و کشـاورزی اتـاق در چارچـوب سیاسـتهای نظـام جمهـوری اسـامی ایـران
ه - کوشـش در راه شناسـایی بـازار کالاهـای صادراتـی ایـران در خـارج از کشـور و تشـویق و کمـک بـه موسسـات مربوطـه بـرای شـرکت در نمایشــگاههای بازرگانــی داخلــی و خارجــی
و - تشـویق و ترغیب سـرمایه گذاری داخلـی در امور تولیدی بـه ویژه تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسـبی هسـتند
ز- تـلاش در جهت بررسـی و حکمیـت در مورد مسـائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سـایر متقاضیـان از طریق مرکـز داوری اتاق
ح - ایجــاد و اداره مرکــز آمــار و اطاعــات اقتصــادی به منظــور انجــام وظایــف و فعالیت هــای اتــاق
ط - صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران
ی - دایـر کـردن دوره هـای کاربـردی در رشـته های مختلـف بازرگانـی، صنعتـی، معدنـی و خدماتـی متناسـب بـا نیازهـای کشـور
ل - تهیـه، صـدور، تفریـغ و تأییـد اسـنادی که طبـق مقـررات بین المللی بـر عهـده اتاق اسـت

 

اتاق فارس به اعضای خود چه خدماتی می دهد؟

 

 1. خدمات بازرگانی

ایـن بخـش در اتـاق فارس، کلیـه فرآیندهـای مربـوط به عضویـت فعـالان اقتصـادی در اتـاق، دریافـت کارت عضویت یـا بازرگانی مدیریـت و اجـرا می شود. ایجـاد پنجـره واحـد ارائـه بخشـی از خدمات
ثبـت شـرکتها نیـز از سـایر خدمـات ایـن بخـش اسـت.

بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد.

تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي مدت یک تا پنج سال انجام مي گيرد.

 

 1. امور بین الملل

بررسی کارشناسی و برنامه ریزی در جهت روابط تجاری بین المللی اتاق و تجار استان

انجام امور مربوط به اعزام و پذیرش هیأت های تجاری در سطوح مختلف و ارتباط با دستگاههای ذیربط و تهیه گزارشات مربوط به چگونگی اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری

تهیه و تدوین تفاهم نامه های دو زبانه

ارتباط با اتاق ها و شوراهای مشترک

مشاوره و ارائه خدمات کارشناسی به اعضا در راستای روابط بین الملل

اعزام و پذیرش هیات های تجاری

صدور گواهی مبدا

بررسی در خواست متقاضیان اخذ ویزا و پیگیری از طریق اتاق ایران، اتاق های مشترک و سفارتخانه ها

همکاری با کمیسیون های مختلف اتاق در خصوص تسهیل در امر صادرات و واردات

 

 1. مرکز آموزش و پژوهش های اقتصادی و اجتماعی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در راستای توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی استان به قوای سه گانه و همچنین در راستای ارائه مشورت های علمی وکارشناسی برنامه های پژوهشی خود را تنظیم نموده است. در این دفتر فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و بازرگانی، تحلیل و بررسی رخدادهای اقتصادی روز ایران و جهان و ارائه به روزترین گزارش های اقتصادی متناسب با موضوعات روز بخش خصوصی انجام می گردد. 

همچنین آگاه سازی فعالین اقتصادی نسبت به شرایط در حال تغییر اقتصاد جهانی در امر تولید و تجارت بین الملل از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و سمینارها نیز در این مرکز دنبال می شود.

از دیگر فعالیت های این مرکز می توان به فعالیت دفاتر زیر اشاره کرد: 

 • دفتر مطالعات اقتصادی و اجتماعی
 • دفتر ترویج و آموزش
 • دبیرخانه شورای پژوهش
 • مرکز مطالعات بهره وری آب و کشاورزی
 • دفتر پایش فضای کسب و کار
 • دفتر بهبود روش ها و سیستم ها
 • دفتر مطالعات سرمایه گذاری
 • دفتر استانداردسازی

 

 1. مدیریت امور تشکل ها

با تاکید بر اینکه تشـکل های اقتصـادی به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر پیشـرفت اقتصـاد رو بـه توسـعه اثرگذارنـد و توانمنـدی آنهـا منجر به افزایـش اثرگذاری آنها می شود. مدیریت امـور تشـکل هـا، بـا هـدف توسـعه تعامـات و ارائـه خدمـات مؤثـر بـه تشـکل هـای اقتصـادی عضـو اتـاق، در ایـن اتـاق تشـکیل شـده اسـت.

در حال حاضر 33 تشکل اقتصادی در استان فارس فعال هستند که تحت این مدیریت در اتاق بازرگانی فارس به عنوان مادر تشکلها در استان، ارتباط دو سویه و مشارکت فعال و پویایی خود را در جهت تعامـل بیشـتر، تقویـت و توسـعه و نقش آفرینی در روند بهبود فضای کسب و کار دنبال می کنند.

 

 1. دبیرخانه کمیسیون های تخصصی

اقتصاد ایران فراز و نشیب های زیادی را در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی طی کرده که عبور موفقیت آمیز از مشکلات مستلزم تجهیز سیاست گذاران و فعالان اقتصادی به واقعیت ها بر اساس اطلاعات و دانش روز خواهد بود.

بر همین اساس کمیسیون ‌های تخصصی در اتاق فارس به عنوان اتاق فکر و بازوهای مشورتی بخش خصوصی شکل گرفته است. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیات نمایندگان اتاق فارس، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش دولتی هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق فارس و ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرارمی گیرد.

کمیسیون های تخصصی در طول دوره فعالیت خود همواره در مسیر توسعه قابلیت های خود گام برداشته اند و توانسته اند با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب ضمن تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید به جایگاه واقعی خود نایل شوند.

کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی فارس به شرح زیر است:

 • صنعت و رونق تولید
 • کشاورزی و آب
 • فناوری، اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد  رسانه
 • اخلاق کسب و کار
 • صادرات، واردات و گمرک
 • گردشگری و کسب و کارهای وابسته
 • سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه 
 • انرژی، محیط زیست، صنایع پالایشی و پتروشیمی
 • حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها
 • پایش قوانین و مقررات، رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری
 • مالیات، کار و تامیت اجتماعی
 • کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان

 

 1. مرکز داوری

در قوانیـن جمهـوری اسـامی ایـران در مـواد 454 تـا 501 قانـون آییـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی و انقـلاب در امـور مدنـی بـه بحـث دربـاره داوری پرداختـه اسـت که اتـاق بـرای کمـک بـه بخـش خصوصـی بـه حـل وفصـل اختافـات میـان صاحبـان کسـب و کار و همچنیـن فعـالان بخـش خصوصـی و ادارات دولتــی اقــداماتی را در این مرکز سیاست گذاری کرده است

مرکز داوری قواعد و آیین‌ داوری خاصی را تهیه کرده که در کلیه داوری‌هایی که به مرکز و سایر دفاتر شهرستان ارجاع می‌شود، اجرا می‌گردد.

این قواعد با رعایت قوانین ایران و با استفاده از قواعد داوری سازمان‌های داوری بین‌المللی مانند ICC تهیه شده و طبق ماده6 قانون اساسنامه مرکز، به تصویب مرجع صالح رسیده است.

 

 1. دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

در سطح کشور اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون و در استان ها اتاق های استانی موظف هستند در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاوره سه قوه، ساز و کارهای لازم برای ایجاد فضای تعامل سـازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسـائل اقتصادی پیشـنهادهای کارشناسی لازم را ارائـه کننـد. در همین راستا مرکزی به عنوان دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق فارس جلسـات منظمی با حضور نماینـدگان بخـش خصوصـی، نماینـدگان دولـت و مسـئولان اسـتانی را به صـورت ماهیانه برگزار مـی نماید که این دبیرخانه مسائل و مشکلات و معضلات فعالان بخش خصوصی را به روش‌های مختلف احصا می‌کند. سپس با جستجو، تحقیق و برگزاری جلسات کارشناسی، تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی وارد می‌شود.

در جلسات برگزار شده، پیشنهادهای کارشناسی دبیرخانه مطرح شده و در صورت امکان به تصویب می‌رسد.

دبیرخانه همچنین مسئولیت ارسال مصوبات به دبیرخانه اتاق ایران و پیگیری مصوبات شورای گفتگو را به عهده دارد.

 1. خدمات مشاوره به صاحبان کسب و کار

یکی از بخش های ارائه دهنده خدمات در اتاق فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی، ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای در حوزه های مختلف به صاحبان کسب و کار است که بر اساس عملکرد و نظرسنجی مراجعه کنندگان، یکی از بخش های کارآمد و پویا در تسریع امور مرتبط به سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در استان است.

این بخش به صاحبان بنگاه های اقتصادی و کسب و کار در هر زمان و هر مرحله پس از مراجعه خدمات تخصصی مشاره اقتصادی، مالیاتی، امور بیمه و تامین اجتماعی، امور حقوقی را به صورت حضوری و تلفنی ارائه دهد.

به منظورافزایش اطمینان خاطر صاحبان کسب و کار به این مرکز، همکاری با سازمان های مختلف در بخش خصوصی و دولتی روند ارائه مشاوره را تسهیل کرده است.

 

 1. حضور فعال در هیات های حل اختلاف به حفظ منافع ذینفعان

 

اتاق های بازرگانی نمایندگانی را برای حضور در هیات های حل اختلاف انتخاب و معرفی می کنند که وظایف این نمایندگان صیانت از حقوق قانونی ذی نفعان و فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق است. نمایندگان مزبور، برای این در هیأت ها حضور دارند که نگاه هیأت حل اختلاف به " قانون " یک سویه و با تفسیر به رأی به نفع سازمان ها به عنوان طرف مقابل صورت نگیرد.

در هیأت های حل اختلاف نمایندگان بخش خصوصی نقشی مشابه و برابر با  قاضی را ایفا می کنند و هریک مجاز به صدور رأی مستقل هستند، رأی نهایی بر اساس نظر اکثریت داوران یاد شده اعتبار می یابد.

نمونه ای از وظائف نمایندگان اتاق فارس در شورای های حل اختلاف به شرح زیر است:

 • §        ارایه‌ نظریه، مشاوره و تحلیل حقوقی به ریاست و کمیسیون‌ها در خصوص مسایل اتاق
 • §        ارایه اطلاعات و مطالب حقوقی در کمیسیون‌ها
 • §        تنظیم نظریات حقوقی اتاق فارس جهت ارسال به اتاق ایران
 • §        شرکت در جلسات هیات های اختلاف
 • §        ارایه‌ی مشاوره تخصصی تجاری و مالی به صورت حضوری و اینترنتی
 • §        برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی حقوقی

 

 1. پنجره واحد فیزیکی کسب و کار استان فارس

 

 

 1. روابط عمومی

روابــط عمومــی در اتــاق فارس، واحـد ارتباطـی اتـاق بـا مخاطبـان در ســطوح مختلــف اســت و اخبــار و مواضــع اتــاق فارس را منعکــس می کنــد. یکـی از فعالیت های این بخش که مورد توجـه اعضـاء اتـاق فارس قرار گرفته، انتشار نشریه نسل چهارم است که در قالـب ماهنامـه و بـا محتـوای اطلاع رسانی از فعالیت ها این اتاق و فعالیت های اقتصـادی استان تدویـن و منتشـر می شــود.

همچنیـن از دیگـر خدمـات این بخش تالیـف و توزیع کتاب هـای اقتصـادی در حوزه های مختلف با مشـارکت اقتصاد دانان سرشـناس استان و کشور است.

 

لینک های مفید

تماس با ما

آدرس

شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگری،نبش کوچه 73الف

 

تلفن

+98(71) 36294901-9

 

ایمیل

Info@Sccim.ir

JoomShaper